Back
Cysylltu cymunedau mewn gŵyl les

 

Cynhelir gŵyl tridiau yn dangos gwasanaethau cymunedol yng ngogledd y ddinas yn hwyrach y mis hwn.

 

Caiff yr Ŵyl Corff Actif, Meddwl Iach 50+ ei threfnu gan Wasanaethau Byw'n Annibynnol y Cyngor i hyrwyddo gwasanaethau'r Cyngor a'i bartneriaid yn yr ardal ac annog preswylwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau lleol a allai fod o fudd i'w hiechyd a lles.

 

Caiff yr ŵyl ei chynnal mewn nifer o leoliadau ddydd Mercher 25 Medi, dydd Iau 26 Medi a dydd Gwener 27 Medi a bydd yn adeiladu ar lwyddiant Diwrnod Agored Corff Actif Meddwl Iach y gwasanaeth yn Hyb Llaneirwg ynghynt eleni a'r digwyddiad Llanisien Ynghyd a oedd yn canolbwyntio ar y gymuned yn 2016.

 

Caiff diwrnod cyntaf yr ŵyl ei gynnal yng Nghanolfan Beulah ac yn Llyfrgell Rhiwbeina, yn canolbwyntio ar gelf, crefft a chyrsiau sydd ar gael yn yr ardal cyn symud i Ganolfan Gymunedol Maes y Coed ar ddiwrnod 2, lle bydd thema chwaraeon, ymarfer corff a gweithgareddau cymdeithasol.Cynhelir diwrnod olaf yr ŵyl yng Nghlwb Rygbi Llanisien a bydd fel parti, gyda llawer o gerddoriaeth a dawnsio.

 

Bydd ystod o sefydliadau ac elusennau ym mhob dydd er mwyn rhoi gwybodaeth am wasanaethau yn cynnwys gwasanaethau Pryd ar Glud a Theleofal y Cyngor; Gofal a Thrwsio; y Gymdeithas Alzheimer's, Age Connects, Age Cymru, Dewis Cymru a llawer mwy.

 

Bydd sefydliadau hefyd yn cynnig sesiynau blasu o weithgareddau sydd ar gael yn lleol yn cynnwys tai chi, pêl-rwyd wrth gerdded, pêl-droed a badminton, grwpiau canu pobl hŷn, gweithdai coginio, yoga a llawer mwy.

 

Bydd plant o ysgolion lleol yn mynd i bob lleoliad i hyrwyddo gweithgareddau rhyng-genedlaethol yn y gymuned.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant, y Cynghorydd Susan Elsmore: "Mae ein Gwasanaethau Byw'n Annibynnol yn cynorthwyo pobl i fyw yn annibynnol gartref a bod yn gysylltiedig yn eu cymunedau eu hunain trwy gynnig cyngor personol a'u cynorthwyo er mwyn iddynt allu rheoli eu bywydau eu hunain.

 

"Annog cyfranogiad yn y gymuned yw nod yr ŵyl, trechu unigedd a rhoi gwybod i bobl am wasanaethau nad ydynt efallai yn gwybod unrhyw beth am lawer ohonynt ond a allai fod o fudd mawr iddynt. 

 

"Nid ar gyfer pobl hŷn yn y gymuned yn unig mae'r ŵyl chwaith.Rydym eisiau i bawb ddod draw i ddysgu am y gwasanaethau gwych a allai gynorthwyo iechyd a lles pobl, er mwyn iddynt allu byw bywydau o safon dda gyhyd ag y bo bosibl."