Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae chwe chamera isgoch bellach yn gweithredu yng Nghaerdydd er mwyn dal pobl yn tipio gwastraff yn anghyfreithlon.
Image
Mae croeso wedi ei roi gan Gyngor Caerdydd i’r newyddion y bydd y tollau ar bontydd Hafren yn cael eu diddymu ar 17 Rhagfyr eleni.
Image
Bydd Hanner Marathon Caerdydd yn cael ei gynnal ar 7 Hydref. Disgwylir i 25,000 o bobl gymryd rhan yn y digwyddiad, felly disgwylir i Gaerdydd fod yn brysur iawn.
Image
Bydd 17,000 o gartrefi yn rhan o gynllun ailgylchu gwydr ar wahân mewn ymgais i wella ansawdd y deunydd a gesglir a gwella’r marchnadoedd ailddefnyddio.
Image
1 Pam fod caniatâd cynllunio yn cael ei roi i gymaint o brojectau llety myfyrwyr newydd? Er bod y niferoedd wedi arafu dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer y myfyrwyr sy’n cofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi codi 35
Image
Heddiw, cerddodd mwy nag erioed o ddynion filltir mewn sgidiau merched i ddangos eu cefnogaeth i'r Rhuban Gwyn, yr ymgyrch i roi stop ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
Image
Mae'r gwaith o ddatblygu tai fforddiadwy yng Nghaerdydd yn mynd rhagddo o nerth i nerth wrth i’r Cyngor weithio tuag at gyflenwi 2,000 o dai newydd yn y ddinas.
Image
Mae’r CDLl yn nodi’r polisïau cynllunio ac ardaloedd i’w datblygu yn y dyfodol. Gelwir yr ardaloedd mwyaf yn ‘safleoedd strategol’ ac mae diddordeb wedi bod ym mhob un o’r safleoedd hyn, sy’n obeithiol iawn.
Image
Mae dau breswylydd hostel y digartref, Tŷ Tresilian, wedi eu dewis i gynrychioli Cymru yng Nghwpan y Byd i'r Digartref ym Mecsico yn hwyrach eleni.
Image
Mae prosiect sy'n ceisio ail-ymgysylltu Caerdydd ag Ynys Echni wedi sicrhau arian grant Cam 1 gwerth £1.3m tuag at ddatblygiad arfaethedig yr Ynys.
Image
Gall dechrau yn yr ysgol gynradd neu fynd i ysgol uwchradd fod yn amser cyffrous i blant a rhieni, ond gall hefyd fod yn amser gofidus oherwydd bod angen gwneud penderfyniadau ar ba ysgolion i ymgeisio amdanynt, ac yna aros i weld a yw'r cais wedi bod yn
Image
Plediodd Lawford Cunningham, o Wheeleys Road, Birmingham a’i ŵyr Morgan Cunningham-Blackwood o Stanmore Road, Birmingham ill dau’n euog yn Llys yr Ynadon Caerdydd ddoe.
Image
Canmolir cyfraddau ailgylchu trawiadol Caerdydd fymryn cyn Wythnos Ailgylchu – ond y neges yw bod angen gwneud mwy o waith.
Image
Mae trigolion a phrynwyr tro cyntaf lleol yn elwa wrth i gynllun fynd i'r afael â'r angen cynyddol am dai
Image
Gallwch fynd i’r Cartref Cŵn mewn dim ond un clic yn dilyn lansio eu gwefan newydd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Springwood yng Nghaerdydd wedi'i chydnabod yn swyddogol am ei gwaith i greu cymuned ysgol gynhwysol ar ôl iddi gael Nod Ansawdd Cynhwysiant a chael statws canolfan ragoriaeth.