Back
Help i reoli eich arian


5/6/20
 

Mae gwefan newydd i helpu pobl i reoli eu harian wedi cael ei lansio yr wythnos hon.

 

Mae Tîm Cyngor Ariannol Cyngor Caerdydd wedi datblygu gwefan newydd sbon i roi cymorth i drigolion ar ystod o faterion ariannol gan gynnwys cyllidebu, hawlio grantiau budd-daliadau a disgowntiau, cyngor ar ddyledion a sicrhau'r incwm mwyaf posibl.

 

Mae'r wefan newydd yn cynnig llawer o wybodaeth am wahanol bynciau sy'n ymwneud ag arian ac mae'n cynnwys adran am faterion ariannol yn ystod argyfwng COVID-19, sy'n rhoi cyngor ar faterion megis cyflogaeth, cyngor ar dai a chael bwyd a hanfodion.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda Thorne: Gall delio â materion ariannol beri dryswch ac os nad ydych yn siŵr sut mae pethau fel credyd neu forgeisi'n gweithio, gall pobl fod ar eu colled yn ariannol neu gallant fynd i ddyled.

 

"Gall ein staff hyfforddedig helpu pobl i ddod o hyd i'r atebion sy'n gweithio orau iddyn nhw a'r llynedd, helpodd y tîm bobl i hawlio bron i werth £15 miliwn o fudd-daliadau nad oedden nhw'n gwybod bod ganddyn nhw hawl iddynt a helpu cwsmeriaid i arbed dros £1 miliwn ar eu gwariant.

 

"Mae'r wefan newydd yn glir ac yn syml, ac mae'n hawdd dod o hyd i wybodaeth a chymorth ar amrywiaeth o faterion ariannol arni. Mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael yn rhwydd i bobl. Ar yr adeg hon, a gwasanaethau wyneb yn wyneb o'n hybiau cymunedol wedi'u lleihau oherwydd y pandemig, mae hwn yn adnodd gwirioneddol werthfawr i'n cwsmeriaid.

 

"Mae'n siŵr y bydd llawer o unigolion ac aelwydydd ar draws y ddinas yn teimlo effaith ariannol argyfwng COVID-19, felly mae'n bwysig bod cwsmeriaid yn gwybod bod ein Tîm Cyngor Ariannol yma o hyd i helpu. Mae ein llinell gyngor ar agor o hyd chwe diwrnod yr wythnos a gall cwsmeriaid gysylltu â'r tîm drwy'r wefan hefyd."

 

Ewch i'n gwefan Cyngor Ariannol newydd arwww.cyngorariannolcaerdydd.co.uk