Back
Ymateb gweithiwr allweddol

15/1/2020

Mae Caerdydd yn cymhwyso diffiniad Gweithiwr Allweddol Llywodraeth Cymru, fodd bynnag, mae'r ddarpariaeth ym mhob ysgol yn dibynnu ar lefelau staffio a gallu ysgolion. Mae angen i blant rhieni mewn gwasanaethau golau glas rheng flaen, y GIG, gweithwyr a gofal cymdeithasol gael eu blaenoriaethu i helpu'r frwydr yn erbyn Covid-19.

Rydym yn gweithio gyda'n hysgolion a byddant yn gwneud penderfyniadau lleol yn seiliedig ar angen ac ar eu gallu eu hunain i ddarparu'r gwasanaeth. Yn unol â chanllawiau statudol, dim ond un rhiant/gofalwr sydd angen ei adnabod fel gweithiwr allweddol, ond mae angen cofio mai dim ond pan fydd pob llwybr arall o ofal diogel wedi'i ddihysbyddu y mae'n briodol cael cymorth a gynigir yn yr ysgol.

Y ffocws i ysgolion yw darparu addysg a chynnig dysgu cyson i bob disgybl. Efallai y gofynnir i staff yr ysgol hunanynysu neu gallant gontractio'r feirws. Bydd hyn yn chwarae rhan mewn faint o blant y gall ysgol ei gael ynddi.

Gwyddom fod y sefyllfa hon yn anodd i bobl, ond mae ysgolion ar gau oherwydd difrifoldeb y sefyllfa yng Nghymru. Mae pob ymdrech yn cael ei gwneud i arafu'r broses o drosglwyddo'r feirws tra'n gwneud yr hyn a allwn i helpu preswylwyr a dyna pam mae angen i ni geisio cadw nifer y dysgu wyneb yn wyneb mewn ysgolion mor isel â phosibl wrth i ni ymateb i'r feirws yn ystod y cyfnod hwn o'r frwydr yn erbyn y pandemig.