Back
Dros 2,000 o drigolion Caerdydd yn elwa o Nadolig Parc Bute rhoi tocynnau

24.01.2022

A picture containing tree, outdoor, plantDescription automatically generated

Gyda dros 1,000,000 o fylbiau golau, 120,000 o ymwelwyr a 5 cynnig priodas,goleuodd y Nadolig trydanol ym Mharc Bute ganol y ddinas yn eiflwyddyn gyntaf fel profiad goleuadau Nadoligaidd yng Nghaerdydd. 

Wrth i ni nesáu at ddiwedd mis cyntaf 2022, efallai y bydd y Nadolig yn ymddangos amser maith yn ôl ond mae atgofion o'r llwybr golau hudol yn fyw i lawer o ddinasyddion ac ymwelwyr Caerdydd.

Er gwaethaf y galw enfawr am docynnau, ymrwymodd curaduron y digwyddiad, O'r Caeau, i sicrhau bod mwynhad y digwyddiad yn cael ei rannu mor eang â phosibl. Rhoeson nhw dros 1,450 o docynnau i gymunedau, teuluoedd a thrigolion yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan y pandemig drwy 'Tocyn Mawr' Gwasanaeth Chwarae Cyngor Caerdydd. Rhoddwyd 800 o docynnau i'w dosbarthu drwy Fanc Bwyd Caerdydd, rhoddwyd tocynnau i nifer o ysgolion Caerdydd a chynigiwyd 200 o docynnau am ddim a 900 ar ostyngiad drwy fenter Gaeaf Lles i blant a phobl ifanc a reolir gan Gaerdydd sy'n Dda i Blant.Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi Gaeaf Llawn Lles a bydd rhaglen o weithgareddau yn rhedeg tan 31 Mawrth, gan gynnwys hanner tymor mis Chwefror, yn dod yn fuan.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury:"Rydym wrth ein bodd bod O'r Caeau wedi gallu dod â'r digwyddiad hudolus hwn i Gaerdydd.

"Diolch i'w rhoddion hael iawn, roeddem yn gallu eu helpu i gynnig y profiad anhygoel hwn i gymaint o bobl ledled y ddinas a dod â hwyl nadoligaidd y mae mawr ei hangen ar ôl cwpl o flynyddoedd anodd iawn."

Gwahoddwyd Bibi Taj o Lan-yr-afon i fynychu canolfan datblygu cymunedol De Glan-yr-Afon. Mynychodd gyda'i 3 phlentyn (o dan 3 oed), ei chwaer a 5 plentyn ei chwaer rhwng 5 a 14 oed, ac mae un ohonynt yn anabl.

Dywedodd Bibi: ''Diolch yn fawr am drefnu i ni fynd. Roedd yn awyrgylch hudolus i oedolion a phlant fel ei gilydd, ac yn brofiad synhwyraidd braf iawn i blentyn anabl fy chwaer allu cymryd rhan ynddo, roeddem i gyd wedi ei fwynhau'n fawr, fy hoff ran oedd y laseri'.

Gwahoddwyd Tahereh Ziaei Kajbaf o Lan-yr-afon drwy'r cwmni sy'n tyfu a gefnogir gan wirfoddolwyr, Cardiff Salad Garden. Dywedodd:"Fe wnaethom ei fwynhau'n fawr, roedd y llwybr yn syniad da ac roedd yn ffordd wych o gyflwyno mwy o bobl i Barc Bute. Roedd yn weithgaredd awyr agored gwych ac roedd fy meibion yn eu harddegau wedi mwynhau'n fawr hefyd. Diolch."

Dywedodd Andy Smith, Cyd-Reolwr Gyfarwyddwr O'r Caeau: "Mae'r papur lapio wedi cael ei ailgylchu, mae'r goeden yn ôl i fyny yn yr atig a'r cyfan sydd ar ôl o Nadolig 2021 yw'r atgofion - a dyna c hi atgofion ydyn nhw!"

"Croesawodd y Nadolig Parc Bute cyntaf dros 120,000 o ymwelwyr yn ystod ei gyfnod o 5 wythnos, gan ragori ar yr holl ddisgwyliadau. Rydym wedi cael ein syfrdanu gan yr ymateb - adborth ymwelwyr ar lawr gwlad ac yn ein mewnflwch yw'r anrheg orau y gallai unrhyw drefnydd ddymuno ei chael.

"Mae'n anrhydedd lwyr ein bod wedi cael y cyfle i ddod â'r syniad hudol hwn i'r amlwg mewn dinas mor wych a hoffem ddiolch i bawb a fynychodd neu a weithiodd ar y dathliad am ei wneud yn gymaint o lwyddiant. Edrychwn ymlaen yn fawr at eich croesawu'n ôl ar gyfer Nadolig 2022."

Mae pob deiliad tocynnau yr effeithir arno gan gau'r digwyddiad yn gynnar o ganlyniad i reoliadau COVID-19 diwygiedig Llywodraeth Cymru yn dod i rym ar Ŵyl San Steffan, wedi cael cynnig dewis o ad-daliad neu i ddefnyddio eu tocynnau ar ddyddiad ac amser newydd o'u dewis ar gyfer llwybr golau'r tymor hwn, pan fydd y digwyddiad ysblennydd yn dychwelyd i Barc Bute. Ewch iwww.nadoligparcbute.comam fwy o wybodaeth.

Roedd y difrod i'r safle yn sgil y digwyddiad yn isel, ond mae gwaith adfer ar leiniau ymyl a mannau glaswellt lle bu nifer uchel o ymwelwyr eisoes wedi dechrau a bydd yn parhau wrth i gyflwr y tir a'r tywydd ganiatáu.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Prynwyd 26% o docynnau o Gaerdydd.
 • Prynwyd 74% o docynnau o'r tu allan i ddinas Caerdydd.
 • Teithiodd 7,800 o ddeiliaid tocynnau o'r tu allan i Gymru i ymweld â'r sioe oleuadau.
 • Ystadegau digwyddiadau eraill:
  • 6 cilomedr o olau tylwyth teg
  • 58,634 o wydrau o win mul wedi'i gweini
  • 164,205 o falws melys wedi'u tostio 
  • Dros filiwn o fylbiau LED
  • 1 bêl drych siâp calon enfawr
 • Mae Nadolig Parc Bute yn y braced premiwm o lwybrau golau ac mae'nun o'r llwybrau golau premiwm gwerth gorau yn y DU. Nod O'r Caeau ywrhoi profiad llwybr golau celf premiwm am brisiau tocynnau cadw cost isel tebyg yn is na chystadleuwyr, tra'n rhoi profiad o'r radd flaenaf.