Back
Cyngor Caerdydd yn cyhoeddi y bydd yn gosod teledu cylch cyfyng newydd er mwyn gwella diogelwch y cyhoedd ym Mharc Bute

16.03.2022
 

Cyhoeddwyd heddiw ym Mharc Bute y bydd camerâu teledu cylch cyfyng newydd yn cael eu gosod yn y parc a'r cyffiniau yng nghanol y ddinas fel rhan o'r gwaith o fynd i'r afael â throseddu a gwella diogelwch y cyhoedd.

O fis Ebrill 2022, bydd camerâu teledu cylch cyfyng newydd yn cael eu gosod mewn chwe lleoliad allweddol i sicrhau bod y prif lwybrau a'r mynedfeydd yn cael eu monitro a byddant yn gwella'n sylweddol y gallu i atal a chanfod troseddau yn y parc.

Gwnaed y cyhoeddiad arbennig heddiw yng nghwmni partneriaid o Heddlu De Cymru a Caerdydd AM BYTH, fel rhan oymrwymiad Cyngor Caerdyddihybudefnydd diogel o barciau Caerdydd.

Gwnaed y cyhoeddiad heddiw ym Mharc Bute gan Ddirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Sarah Merry;Cadeirydd Rhwydwaith Diogelwch Menywod yng Nghaerdydd a Chyfarwyddwr Cyswllt Caerdydd AM BYTH,Emily Cotterill,a Heddlu De CymruEmily Martin and Sarah Breverton.

Ymhlith y mesurau diogelwch sydd wedi'u rhoi ar waith ym Mharc Bute mae:

  • Cynnal adolygiad safle aml-asiantaeth o'r parc ar ôl iddi dywyllu ar 12 Awst 2021 i godi ymwybyddiaeth o feysydd sy'n peri pryder a helpu i lywio'r gwaith o ddatblygu camau gweithredu yn y dyfodol.
  • Menter "Paned gyda Phlismon", gyda sesiynau wedi'u cynnal yn fisol ers mis Awst 2021. Mae'r sesiynau, sy'n cael eu hyrwyddo ar sianeli cyfryngau cymdeithasol Heddlu De Cymru a Pharc Bute, a thrwy arwyddion ar y safle, yn cael eu cynnal yng ngwahanol caffis parciau'r ddinas yn eu tro. Nod y sesiynau yw meithrin perthynas waith effeithiol rhwng rhanddeiliaid a chaniatáu rhannu gwybodaeth.  Arweinir y sesiynau gan Heddlu De Cymru ac fe'u mynychir gan Geidwaid Parc Bute a staff eraill y safle fel y bo'n briodol.
  • Gosod 2 gamera cylch cyfyng Heddlu De Cymru dros dro
  • Gosod system teledu cylch cyfyng well gan berchenogion Ystafelloedd Te Pettigrew
  • Gosod system teledu cylch cyfyng ehangach gan berchenogion Ystafelloedd Te Pettigrew
  • Sefydlu Ystafelloedd Tîm Pettigrew fel 'Gofod Diogel' dynodedig o dan yFenter Mannau Diogel, partneriaeth gyda Caerdydd AM BYTH a busnesau ledled y ddinas a lle gall unrhyw un sy'n teimlo'n ofnus, mewn perygl neu'n bryderus lochesu.
  • Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu a Cheidwaid Parc Bute yn cyflwyno digwyddiadau ymwybyddiaeth y cyhoedd ar y cyd i hyrwyddo diogelwch menywod a merched ac ymgyrch gwrth-gyllyll  Heddlu De Cymru 'Bywydau Nid Cyllyll'.
  • Ymchwilir i opsiynau o ran gosod goleuadau ychwanegol ym Mharc Bute a bydd y costau a'r manteision cymharol yn cael eu hasesu,gan ystyried hefyd unrhyw effeithiau y gallai goleuadau eu cael ar fywyd gwyllt.

 

Mae Cyngor Caerdydd yn ystyried cyfres o fesurau i wella diogelwch ym mharciau poblogaidd y ddinas yn dilyn nifer o ddigwyddiadau, gan gynnwys un a welodd gwerth miloedd o bunnoedd o ddifrod wedi'i achosi i goed, planhigion, gwaith cerrig, gorchuddion tyllau a cheblau ffibr optig ym Mharc Bute ym mis Medi y llynedd.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury: "Bydd y camerâu teledu cylch cyfyng newydd yn sicrhau goruchwyliaeth dros leoliadau allweddol ledled y parc a bydd eu dyluniad yn sicrhau na fyddan nhw'n amlwg iawn i'w gweld.

"O ystyried yreffaith bosibl y gallai goleuadau ei chael ar y bywyd gwyllt yn ein parciau,rwy'n falch o gadarnhau na fydd angen goleuadau ar y camerâu hyn i weithio yn y nos.

"Mae gosod teledu cylch cyfyng a'n mentrau diogelwch eraill, gan weithio gyda'n partneriaid gan gynnwys Heddlu De Cymru a Caerdydd AM BYTH, yn golygu y gall pawb barhau i fwynhau Parc Bute.

"Mae parciau Caerdydd bob amser wedi bod yn lleoedd diogel lle gall pobl fynd i fwynhau'r awyr agored ac mae'n bwysig iawn eu bod yn aros felly."

Dolenni Perthnasol