Back
Adeiladwr twyllodrus yn cael ei garcharu yn Llys y Goron Caerdydd

30/03/22


Cafodd adeiladwr twyllodrus a dwyllodd bedwar dioddefwr allan o ychydig dan £15,000 wedi cael ei anfon i'r carchar am dair blynedd yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener diwethaf, 25 Mawrth.

Gofynnodd Alan John Freeman, 63, o Fynachdy yng Nghaerdydd, sy'n gweithredu drwy'r cwmni 'Alexander Building Maintenance' - am flaendal sylweddol gan ei ddioddefwyr am waith i'w cartrefi, gan wneud gwaith yn aml heb y cymwysterau cywir na thrwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru i symud gwastraff o'u heiddo.

Ym mhob un o'r pedwar achos, dyfynnodd Freeman bris rhesymol iawn am y gwaith, gyda hanner y gost yn cael ei cheisio ymlaen llaw i dalu am ddeunyddiau adeiladu a chostau llafur. Ychydig iawn o waith a wnaed ar yr eiddo hyn ac roedd y gwaith a wnaed yn 'ddi-grefft', yn aml yn gofyn am waith adfer gan adeiladwr cymwys i orffen neu gywiro'r gwaith a wnaed.

Clywodd y llys fod gan Alan Freeman euogfarnau blaenorol am droseddau safonau masnach tebyg yn 2015 a'i fod wedi cyflawni trosedd bellach pan fethodd â mynd i'r llys ym mis Gorffennaf 2021 pan oedd ar fechnïaeth.

Wrth amddiffyn, dywedodd bargyfreithiwr Freeman, Derrick Gooden, wrth y llys fod y diffynnydd yn derbyn ei ble euog ac yn cymryd cyfrifoldeb am y lladradau.  Dywedwyd wrth y llys fod ganddo sawl anhawster iechyd, yn enwedig gyda'i galon, gan fod stent ei galon wedi methu. Nodwyd nad oedd Freeman erioed wedi bwriadu targedu pobl fregus a'i fod yn syml wedi gosod hysbyseb yr ymatebodd y dioddefwyr iddi ac, oherwydd ei broblemau iechyd, roedd bellach wedi rhoi'r gorau i weithio yn y fasnach adeiladu ac fe'i gorfodwyd i ddatgan ei fod yn fethdalwr.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir, yn gweithredu fel yr Awdurdod Erlyn yn yr achos hwn:  "Alan Freeman yw'r diffiniad o gowboi-adeiladwr, gan honni ei fod yn drydanwr cymwys wrth wneud gwaith trydanol, yn ogystal ag adeiladwr cymwys, pan na adeiladodd unrhyw beth mewn gwirionedd.

"Yn wir, fe wnaeth Mr Freeman gymryd arian oddi ar ei ddioddefwyr a gadael, yn llythrennol, yn aml ar ôl ychydig ddyddiau o waith, gan roi esgusodion cyn diflannu i'r gwynt.  Mewn un achos, pan ymatebodd i un o'i ddioddefwyr pan godwyd problemau, cymerodd hyd yn oed yn fwy o arian ganddynt i drwsio gwall, a achoswyd ganddo ef ei hun yn ôl pob tebyg, ond ni wnaed y gwaith.

"Ein cyngor i unrhyw un sydd am gael gwaith wedi'i wneud ar eu heiddo yw cyflogi adeiladwr cymwys. Peidiwch byth â rhoi taliad ymlaen llaw i dalu am ddeunyddiau gwaith neu lafur a cheisiwch gael tri dyfynbris bob amser ar gyfer unrhyw waith i'ch cartref. Os yw'n swnio'n rhy dda i fod yn wir, dyna'r achos fwy na thebyg."

Cynhaliwyd y gwrandawiad dedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener 25 Mawrth, ar ôl i'r diffynnydd bledio'n euog i bedwar cyfrif o ladrata ac un cyfrif o dwyll ar 3 Mawrth, 2022.