Back
Cyflawni Caerdydd Gryfach, Decach a Gwyrddach

08/07/22 

Mae arweinydd y ddinas wedi datgelu gweledigaeth o Gaerdydd Gryfach, Decach a Gwyrddach a'r strategaeth i helpu i'w chyflawni dros y pum mlynedd nesaf.

Bydd y Cynghorydd Huw Thomas, arweinydd Cyngor Caerdydd, yn rhannu'r weledigaeth gyda rhanddeiliaid gwadd a phartneriaid yn y ddinas mewn digwyddiad yng Ngwesty Parkgate, Caerdydd ddydd Mawrth 19 Gorffennaf, lle bydd yn dweud wrth westeion ei fod yn benderfynol o adeiladu economi pwerdy yng Nghaerdydd a all fod o fudd i bawb wrth i'r argyfwng costau byw frathu. 

Dywedodd y Cynghorydd Thomas: "Yn ôl yn 2017 lansiwyd ein gweledigaeth polisi Uchelgais Prifddinas a thros y pum mlynedd nesaf gwnaethom gynnydd mawr, gan ddod â mwy o swyddi gwell i'r ddinas, adeiladu ysgolion newydd a gwella safonau addysg, ond mae'r byd wedi newid yn sylweddol dros y cyfnod hwn.

"Creodd pandemig Covid-19 broblemau newydd a gwaethygu'r heriau presennol ac, yn fwy diweddar, mae'r rhyfel yn Wcráin wedi bygwth ymestyn yr argyfwng costau byw presennol. Gyda'r gwaethaf o'r pandemig y tu ôl i ni mae'n bryd canolbwyntio ar arwain adferiad ledled y ddinas - a dyna pam rydym yn paratoi i lansio agenda bolisi pum mlynedd newydd, 'Cryfach, Tecach, Gwyrddach,' ar gyfer y ddinas. Bydd y Cabinet yn ystyried yr agenda bolisi newydd hon yn ei gyfarfod nesaf ddydd Iau, 14 Gorffennaf, a ddydd Mawrth, 19 Gorffennaf, byddaf yn nodi ein gweledigaeth ar gyfer Caerdydd i bartneriaid a rhanddeiliaid y ddinas mewn digwyddiad yng nghanol y ddinas."

Mae'r strategaeth yn cynnwys cyfraniadau gan holl aelodau Cabinet y cyngor sy'n amlinellu sut y byddant yn helpu i'w gyflawni a'i weithredu drwy 10 portffolio o gyfrifoldeb.

Bydd gwireddu'r weledigaeth hon yn golygu cyflawni'r canlynol:

 • Caerdydd Gryfach: Denu buddsoddiad a busnesau newydd i'r ddinas, gan hybu cynhyrchiant economaidd, creu swyddi o ansawdd da yn y sectorau gwerth uchel a sylfaenol yng Nghaerdydd, a rhoi hwb i'n gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd a bygythiadau amgylcheddol cysylltiedig.
 • Caerdydd Decach : Darparu addysg, hyfforddiant, i mewn i waith a gwasanaethau cymdeithasol rhagorol, yn ogystal â chysylltedd trafnidiaeth, er mwyn sicrhau bod pob dinesydd yn gallu elwa o dwf Caerdydd a'r cyfleoedd newydd y mae'n eu creu.
 • Caerdydd Werddach: Darparu rhwydwaith cadarn o deithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus, gan wneud Caerdydd yn 'ddinas 15 munud', gan gynhyrchu ynni adnewyddadwy a gwella bioamrywiaeth leol, gan sicrhau bod twf yn gynaliadwy ac yn cyd-fynd â'n hymrwymiad i fod yn Ddinas Carbon Niwtral erbyn 2030.

 

Dywedodd y Cynghorydd Thomas: "Byddwn yn helpu i greu dinas gryfach gydag economi sy'n creu ac yn cynnal swyddi sy'n talu'n dda, system addysg sy'n helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial, dinas â thai da, fforddiadwy mewn cymunedau diogel, hyderus a grymus. Pawb yn cael eu cefnogi gan wasanaethau cyhoeddus effeithlon gydag adnoddau da.

"Byddwn yn creu dinas decach lle gall pawb fwynhau cyfleoedd byw yng Nghaerdydd, beth bynnag fo'u cefndiroedd, lle mae pobl sy'n dioddef effeithiau tlodi yn cael eu diogelu a'u cefnogi, lle mae diwrnod teg o waith yn cael diwrnod teg o gyflog a lle mae dinasyddion yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn cael eu gwerthfawrogi.

"A byddwn yn gwneud Caerdydd yn ddinas wyrddach, gan ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd drwy ein rhaglen Un Blaned, a fydd yn ein gweld yn cymryd camau breision ymlaen i fod yn un o ddinasoedd ailgylchu mwyaf blaenllaw'r byd, gan gynnal ein mannau agored o ansawdd uchel, gan gysylltu cymunedau drwy opsiynau trafnidiaeth cynaliadwy, cyfleus, hygyrch a diogel."

"Yn yr adroddiad hwn, rydym yn nodi'r camau ymarferol y byddwn yn eu cymryd dros y 5 mlynedd nesaf i wireddu'r uchelgais hwn.  Fe welwch ymrwymiadau i bobl ifanc ein dinas. Ymrwymiadau ar roi cymorth cynnar a chymorth i deuluoedd ar gyfer pawb sydd ei angen, ar fynd â buddsoddi mewn ysgolion a gwella addysg i lefelau newydd a chefnogi'r pontio i fyd gwaith ac addysg bellach. Maent wedi eu seilio ar ofalu am ein pobl ifanc fwyaf agored i niwed a sicrhau bod Caerdydd yn lle gwych i gael eich magu ar gyfer pob person ifanc.

"Maent yn seiliedig ar gael parciau, mannau gwyrdd a mannau chwarae gwych i'n pobl ifanc, mynediad i asedau chwaraeon a diwylliannol ein prifddinas, a sicrhau bod llais pobl ifanc yn cael ei glywed yn ein penderfyniadau.  Yn gryno, mae plant a phobl ifanc yn ganolog ac ar flaen y llwyfan o ran ein huchelgeisiau ar gyfer y ddinas.

Yn yr un modd, mae ein rhaglen yn cynnwys ymrwymiadau i gau'r bwlch rhwng y cyfoethog a'r tlawd yn ein dinas ac, yn fwyaf brys, i fynd i'r afael â'r argyfwng costau byw. Rydym wedi bod yn glir mai addysg yw'r llwybr mwyaf sicr allan o dlodi, mae angen i hyn gael ei ategu gan raglen a fydd yn sicrhau bod swyddi da yn parhau i fod ar gael yng Nghaerdydd - swyddi da, gan dalu cyflog teg, gyda sicrwydd a'r cynnig o ddilyniant gyrfa - gyda'r cymorth sydd ei angen arnynt i gael mynediad atynt.

"Byddwn yn mynd i'r afael ag argyfwng tai'r ddinas.  Nid yn unig yr ydym wedi adeiladu'r cartrefi Cyngor cyntaf yng Nghaerdydd mewn cenhedlaeth, ond maent wedi bod yn gartrefi arobryn a ddarperir fel rhan o un o raglenni adeiladu tai Cyngor mwyaf y Deyrnas. Ond rydym yn gwybod bod angen i ni fynd ymhellach ac yn gyflymach os ydym am gwrdd â maint yr her tai sy'n wynebu'r ddinas.  Dyna pam yr ydym yn codi ein huchelgeisiau hyd yn oed uwch ac yn addo darparu 4,000 o gartrefi newydd erbyn 2030.

"Rydym wedi dod drwy un o'r cyfnodau mwyaf heriol o fewn cof. Fel arweinydd y ddinas hon, ni allwn fod yn falchach o'r ffordd y daethom at ein gilydd i ymateb i'r pandemig.

Dyma'r amser i edrych i'r dyfodol gydag optimistiaeth, gan gymryd y brwdfrydedd a'r ysgogiad, y gwaith partneriaeth ac arloesi, yr angerdd a'r ymrwymiad a welwyd yn ein hymateb i'r pandemig ymlaen i waith gwych adnewyddu."

Mae addewidion allweddol eraill yr adroddiad yn cynnwys:

TRAFNIDIAETH

 • Ymchwilio i rinweddau cynllun codi tâl ar ddefnyddwyr ffyrdd i helpu i dalu am welliannau i drafnidiaeth gyhoeddus er budd trigolion Caerdydd
 • Cyflwyno mesurau i atal teithio mewn ceir i'r ysgol
 • Cwblhau'r pum beicffordd strategol, gan gynnwys llwybr llawn i Gasnewydd.
 • Darparu rhwydwaith cadarn o deithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus, gan wneud Caerdydd yn 'ddinas 15 munud' lle gellir cyflawni'r rhan fwyaf o dasgau dyddiol naill ai drwy gerdded neu feicio o gartref

 

ADDYSG

 

 • Sicrhau statws Dinas Sy'n Dda i Blant UNICEF erbyn diwedd 2022.
 • Sefydlu panel pobl ifanc i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed wrth wneud penderfyniadau'r cyngor
 • Ehangu a gwella Addewid Caerdydd, recriwtio cyflogwyr newydd, a chynnig ffyrdd newydd i ddisgyblion ysgol ymgysylltu â byd gwaith sy'n newid yn gyflym.
 • Agor campws newydd ar gyfer ysgolion Willows, Cathays, Cantonian, Fitzalan, ac Ysgolion Uwchradd Caerdydd drwy 'Fand B' rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, ac agor hyd at wyth ysgol gynradd newydd a dwy ysgol uwchradd erbyn 2030.
 • Buddsoddi mewn seilwaith digidol, offer a thechnolegau dysgu newydd ar gyfer ysgolion - gan anelu at gymhareb dyfeisiau TGCh fesul disgybl o 1:1.

 

NEWID YN YR HINSAWDD

 • Datblygu mwy o brosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr fel Fferm Solar Ffordd Lamby.
 • Trosi pob un o'r 24,000 o oleuadau preswyl i LEDs ynni isel, gan arbed mwy na £400k y flwyddyn
 • Cyflawni perfformiad ailgylchu o 70% erbyn 2024/25, gan wneud Caerdydd yn arweinydd byd-eang yn y maes hwn
 • Mynd i'r afael â sbwriel a thipio anghyfreithlon a gwella glendid ar y stryd drwy recriwtio mwy o staff rheng flaen ac archwilio mesurau pellach, gan gynnwys swyddogion diogelu'r gymuned
 • Cyhoeddi cynllun gweithredu, gan gynnwys set o dargedau lleihau carbon blynyddol, a fydd yn gosod Cyngor Caerdydd ar y llwybr i fod yn sefydliad sero-net erbyn 2030

 

DIWYLLIANT A PHARCIAU

 • Datblygu rhaglen ddigwyddiadau mawr wedi'i hangori o amgylch gŵyl gerddoriaeth gartref
 • Cyflwyno ein prosiect Coed Caerdydd gyda phlannu coed torfol parhaus, gan godi canopi coed ac ardaloedd bioamrywiol y ddinas o 19% i 25% o gyfanswm y defnydd tir yma.
 • Cwblhau ymarfer Mapio Meysydd Chwarae i sicrhau bod buddsoddiad mewn offer chwarae a mannau chwarae newydd yn cael ei gyfeirio at yr ardaloedd lle mae'r angen mwyaf.
 • Blaenoriaethu mannau cyhoeddus ac asedau ar gyfer clybiau lleol, gyda phwyslais ar grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol
 • Defnyddio ein gwaith ar y Strategaeth Gerddoriaeth fel templed ar gyfer Strategaeth Ddiwylliannol newydd sy'n canolbwyntio ar gefnogi a dathlu talent greadigol Caerdydd.
 • Sicrhau Gwobr y Faner Werdd ychwanegol bob blwyddyn o'r weinyddiaeth - gan ganolbwyntio ar ardaloedd o amddifadedd uchel - gan gymryd nifer y Parciau Baner Werdd o 15 i 20.

 

CYLLID

 • Cynyddu nifer y gwasanaethau cyngor sydd ar gael i ddinasyddion drwy lwyfannau digidol
 • Parhau i hyrwyddo'r Cyflog Byw Go Iawn ar draws yr holl sectorau a chyflogwyr.
 • Cyflawni argymhellion y Tasglu Cydraddoldeb Hiliol, cefnogi llwybrau dilyniant gyrfa i weithwyr o leiafrifoedd ethnig tra'n sicrhau bod Cyngor Caerdydd yn gyflogwr 'Gwaith Teg'
 • Cryfhau llwyfan Caffael Sy'n Gyfrifol yn Gymdeithasol y cyngor i gadw gwariant y cyngor yn lleol, yn fwy hygyrch i gwmnïau llai tra'n datgarboneiddio cadwyni cyflenwi'r cyngor
 • Rhoi ffocws o'r newydd ar brofiad dinasyddion o'n gwasanaethau o ran cynllunio a pherfformiad ein gwasanaethau, a gosod safonau uchel ar gyfer gofal cwsmeriaid ar draws holl adrannau'r Cyngor

 

TAI

 • Cynyddu stoc tai'r cyngor drwy adeiladu 1,500 o unedau eraill, gan ganolbwyntio ar gartrefi di-garbon
 • Ehangu'r dull grŵp datrys problemau amlasiantaethol wedi'i dargedu ar gyfer mannau lle ceir problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Parhau â'r dull 'Dim Mynd Nôl' i gadw cysgu ar y stryd ar y lefelau isaf erioed.
 • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid er mwyn helpu i fynd i'r afael â chost rhentu yn y sector preifat, gan gynnwys archwilio dichonoldeb tai a arweinir gan y gymuned
 • Ehangu ein rhaglen Adfywio Cymdogaethau a darparu hyd yn oed mwy o Hybiau Cymunedol a Lles gan gynnwys Hwb Ieuenctid yng nghanol y ddinas a darpariaeth newydd yn Hyb Ieuenctid Trelái
 • Gweithio gyda phartneriaid i fynd i'r afael â phob math o drais yn erbyn menywod a merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol, a chymryd camau i gryfhau'r cymorth sydd ar gael i ddioddefwyr

 

BUDDSODDI

 • Darparu'r Arena Dan Do newydd 17,000 sedd ym Mae Caerdydd.
 • Ailddatblygu Cwr y Gamlas yn gynhwysfawr, gan gynnwys ailagor y gamlas a chreu mannau cyhoeddus a masnachol newydd ar Ffordd Churchill.
 • Cynhyrchu £25m mewn derbyniadau cyfalaf drwy werthu tir ac asedau erbyn diwedd 2025/26
 • Hwyluso'r gwaith o ailddatblygu Metro Canolog a'r Cei Canolog.
 • Gefnogi'r gwaith o gwblhau Parc Caerdydd a chwblhau pont newydd Llanrhymni fel rhan o'n Strategaeth Ddiwydiannol ar gyfer dwyrain y ddinas
 • Darparu ystâd eiddo'r Cyngor sy'n llai trwchus ac yn wyrddach, gan gynnwys lleihau yr ôl troed carbon 30% a chynhyrchu £25m mewn derbyniadau cyfalaf

 

GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

 • Sicrhau bod Caerdydd yn 'ddinas sy'n dda i bobl hŷn' lle gall pobl hŷn barhau i chwarae rhan werthfawr a gweithgar
 • Datblygu Academi Gofalwyr Caerdydd ymhellach i feithrin gallu yn y sector gofal
 • Cynyddu nifer y plant sy'n derbyn gofal a leolir gyda'u teuluoedd ehangach yn hytrach nag mewn gofal preswyl y tu allan i'r sir
 • Amddiffyn pobl ifanc sy'n agored i niwed rhag cael eu hecsbloetio
 • Gweithio tuag at ddod yn Ddinas sy'n Deall Dementia sy'n helpu pobl sy'n byw gyda dementia

 

IECHYD Y CYHOEDD A THRECHU TLODI

 • Fel Dinas Noddfa, yn croesawu ffoaduriaid a cheiswyr lloches ac yn eu cefnogi i gymryd rhan ym mywyd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Caerdydd a chyfrannu ato
 • Cynyddu'r nifer sy'n cael eu himiwneiddio gan blant, gordewdra ymhlith plant a sgrinio am ganser y coluddyn
 • Anelu at fod yn un o'r 100 cyflogwr Gorau Stonewall, fel rhan o ymrwymiad i gynwysoldeb LHDTC+
 • Ddatblygu cynlluniau i sicrhau bod prydau ysgol yn iach ac yn dibynnu ar gadwyni cyflenwi mwy cynaliadwy a charbon isel.
 • Parhau i gefnogi prentisiaethau newydd a chyfleoedd i hyfforddei o fewn y Cyngor, gyda'r nod o gael dros 500 o brentisiaethau erbyn 2025.
 • Ymateb i argymhellion y Tasglu Cydraddoldeb Hiliol a'u rhoi ar waith yn llawn.


Mae adroddiad sy'n cynnwys yr holl ymrwymiadau y bydd y cyngor yn eu gwneud ar y ffordd i ddarparu prifddinas Gryfach, Decach a Gwyrddach ar gael i'w gweld yma:

https://app.prmax.co.uk/collateral/195055.pdf