Back
Llwyddiant iach i ddwy ysgol gynradd yng Nghaerdydd

19/7/2022

Mae dwy ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol am eu gwaith o'r safon uchaf i hyrwyddo iechyd a lles ym mhob rhan o'u hysgolion.

Mae aseswyr Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru wedi rhoi Gwobr Ansawdd Genedlaethol (GAG) Ysgolion Iach i Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Santes Monica yn Cathays ac iYsgol Gynradd Gatholig Sant Philip Evans yn Llanedern am ddangos rhagoriaeth ym mhob maes iechyd a lles, gyda chymorth Tîm Ysgolion Iach Cyngor Caerdydd.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry: "Mae Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iach yn gyflawniad rhagorol - mae angen i ysgolion fynd drwy broses drylwyr sy'n rhychwantu o leiaf naw mlynedd i'w hennill.

"Rwyf felly wrth fy modd bod dwy ysgol gynradd arall yng Nghaerdydd wedi llwyddo i ennill y wobr, gan gydnabod gwaith caled y staff, y disgyblion a chymunedau ehangach yr ysgolion.

"Mae iechyd a lles yn chwarae rhan bwysig ym mywyd ysgolion, hyd yn oed yn fwy nawr nag erioed wrth i ni barhau i adfer o'r pandemig. Bydd yr ystod eang o fentrau a gweithgareddau unigryw ac arloesol a gyflwynir yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Santes Monica ac yn Ysgol Gynradd Gatholig Sant Philip Evans yn effeithio'n gadarnhaol ar ddisgyblion a'u teuluoedd, gan helpu i hyrwyddo dyfodol hapus ac iach.

"Hoffwn longyfarch y ddwy ysgol yn bersonol. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y byddant yn ysbrydoli eraill i ddatblygu a chyflwyno cynlluniau newydd a chyffrous ar gyfer eu hysgolion eu hunain"

Uchafbwyntiau Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Santes Monica:

  • Mae'r egwyddor bod pob plentyn yn cael cyfle i fod yn llwyddiannus, i fod yn hapus, i gael ei gynnwys, i gael ei feithrin ac i ddatblygu'n egwyddor ysgol gyfan ac mae'r gwerthoedd yn sail i bopeth y mae'r ysgol yn ei wneud.
  • Mae'r ysgol yn blaenoriaethu lles teulu cyfan pob disgybl ac mae'r ysgol wedi ennill achrediad Ysgol Noddfa'n ddiweddar gan gydnabod ei hamgylchedd croesawgar a chynhwysol. Mae hyn yn dangos ethos gofalgar yr ysgol.  
  • Nodwedd unigryw a gwerthfawr yw'r grŵp Cyfieithwyr ar y Pryd Ifanc sy'n cyfarfod yn rheolaidd i drafod sut i helpu'r disgyblion hynny y mae Saesneg yn ail iaith iddynt. Mae hyn o werth arbennig gan fod 36 o ieithoedd yn cael eu siarad yn Ysgol Santes Monica.
  • Mae llais y disgybl wrth wraidd bywyd Ysgol Santes Monica. SMTV yw sianel newyddion yr ysgol (Teledu Ysgol Santes Monica) a grëwyd o ganlyniad i adborth gan ddisgyblion ac mae'n cyflwyno penodau wythnosol a grëwyd gan ddisgyblion sy'n canolbwyntio ar ddigwyddiadau yn yr ysgol yr wythnos honno.
  • Mae disgyblion yn magu eu hyder ac ennill sgiliau drwy gyflawni rôl swyddogol yn yr ysgol er enghraifft Cynorthwy-ydd Personol y Pennaeth, cynorthwyydd swyddfa sy'n ateb ffôn y swyddfa tra bod staff y swyddfa yn cael egwyl a 'chyfaill' derbynfa.

Gan fyfyrio ar y newyddion da, dywedodd Pennaeth Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Santes Monica, Abi Beacon: "Rydym wrth ein bodd bod gwaith caled yr holl blant a staff yn Ysgol Santes Monica wedi cael ei gydnabod gan y wobr hon. Ni fu erioed amser pwysicach i ganolbwyntio ar ein hiechyd a'n lles - rydym yn edrych ymlaen at barhau â hyn gyda'r plant."

Uchafbwyntiau Ysgol Gynradd Gatholig Sant Philip Evans

  • Mae lles yn un o'r 4 prif faes bywyd ysgol yn yr ysgol hon, ynghyd â bywyd crefyddol, ffurfiant personol a bywyd academaidd, ac mae hyn wedi arwain at ddiwylliant gwirioneddol sefydledig o les.
  • Mae cyfathrebu â theuluoedd yn rhagorol ac mae'n cynnwys cylchlythyr wythnosol gwych sydd bob amser yn cynnwys darn ar les, polisi drws agored gyda phob aelod o staff a mentrau untro fel cynhyrchu a chyhoeddi Pecyn Lles Rhieni yn ystod Covid.
  • Mae twf emosiynol ac ysbrydol disgyblion yn rhan greiddiol o genhadaeth a gwerthoedd yr Ysgol hon ac anogir staff i feithrin perthynas â disgyblion sy'n mynd y tu hwnt i addysgu, gan gymryd diddordeb yn eu datblygiad, y pethau sy'n bwysig iddynt, eu pryderon, a'u llwyddiannau a'u heriau.
  • Mae'r ysgol wedi ennill 'Gwobr Ysgol Sy'n Parchu Hawliau' Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn ar lefel arian.
  • Mae gan yr Ysgol set gref iawn o werthoedd sy'n ymwneud â datblygiad personol, meddyliol ac emosiynol y mae'n annog pob disgybl i'w cyflawni mewn amrywiaeth eang o ffyrdd. Enghraifft yw'r ystod o weithgareddau allgyrsiol sydd ar gael sy'n hyrwyddo datblygiad corfforol a datblygiad creadigol, emosiynol a deallusol.

Dywedodd Pennaeth Ysgol Gynradd Gatholig Sant Philip Evans, Catherine Power: "Rydym wrth ein bodd yn derbyn y wobr. Yn Ysgol Sant Philip Evans credwn fod lles a hyrwyddo ffyrdd iach o fyw yn hanfodol ar gyfer dyfodol llewyrchus ein plant. Mae'r wobr yn adlewyrchu gwaith caled staff, rhieni a phlant ac mae'n cael effaith gadarnhaol iawn gan annog ffyrdd iach o fyw yn ein cymuned. Llongyfarchiadau."

Dywedodd Gemma Cox, Prif Arweinydd Lleoliadau Addysgol Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Rydym wrth ein bodd bod Ysgol Gynradd Santes Monica ac Ysgol Gynradd Sant Philip Evans wedi derbyn ein GAG. Maent yn haeddu'r gydnabyddiaeth bwysig hon am eu hymrwymiad i ymgorffori iechyd a lles yn niwylliant eu hysgolion.

"Mae'r cyflawniad hwn yn dangos sut mae Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru yn galluogi Iechyd Cyhoeddus Cymru i weithio mewn partneriaeth gyfartal ag ysgolion i wella iechyd a lles ein plant yn y dyfodol. Drwy gyfuno ein hymdrechion a'n hasedau mewn ffordd bwrpasol, gallwn greu Cymru iachach, hapusach a thecach."