Back
Gwaith yn dechrau ar ysgol newydd wedi ei leoli yn natblygiad Plasdŵr Caerdydd


4/10/2022 

Mae digwyddiad torri tir seremonïol wedi cael ei gynnal i ddathlu adeiladu ysgol gynradd newydd i'w lleoli yn natblygiad Plasdŵr Caerdydd.

Ysgol Gynradd Groes-wen Primary School yw'r enw a ddewiswyd ar gyfer yr ysgol gynradd gwerth £9 miliwn o bobl ifanc sydd yn cael ei hadeiladu ar dir i'r de o Heol Llantrisant.  Dyma'r ail ysgol gynradd i'w darparu fel rhan o Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd (CDLl), a bydd yn gwasanaethu ardaloedd yng ngogledd-orllewin Caerdydd, yn ymestyn dros rannau o Greigiau, Sain Ffagan, Radur, Pentrepoeth a'r Tyllgoed.

Torrwyd y ddaeargan Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, Aelod Cabinet Caerdydd dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry, Darpar BennaethRichard Carbis a Chadeirydd Dros Dro Llywodraethwyr yr ysgol, Daniel Tiplady

Ymunodd cynrychiolwyr Andrew Scott Ltd, Redrow ac aelodau ward lleol â nhw. 

Cyflwynir gan Andrew Scott Ltd ar ran Prif ddatblygwr Plasdŵr, Bydd Redrow, Ysgol Gynradd Groes-wen Primary School yn cynnwys pensaernïaeth gyfoes ac amrywiaeth o amwynderau sy'n hygyrch i'r cyhoedd, gan ddarparu cyfleoedd i ddod â thrigolion a theuluoedd newydd at ei gilydd.

Bydd yr ysgol dau ddosbarth mynediad yn cynnig cyfanswm o 420 o leoedd a dyma'r cyntaf o'i bath yng Nghaerdydd i gynnig ffrwd addysg iaith ddeuol.  Mae hyn yn golygu y bydd un dosbarth mynediad yn cynnig addysg Gymraeg ac un dosbarth mynediad yn cynnig addysg Gymraeg a Saesneg ddeuol. Yn ogystal, bydd 96 o ddarpariaeth meithrin rhan-amser ac mae'r ysgol yn bwriadu gweithio mewn partneriaeth i ddarparu opsiynau gofal plant amlapio i gefnogi teuluoedd.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry: "Rwy'n falch iawn bod gwaith adeiladu'r ysgol newydd wedi hen ddechrau, a fydd, ar ôl ei orffen, yn darparu amgylchedd dysgu modern, llawn adnoddau da ac effeithlon i ddisgyblion a staff. 

"MaePlasdŵr eisoes yn boblogaidd iawn, gan greu cynnydd sylweddol yn y galw am leoedd ysgol yn yr ardal. Bydd gan yr ysgol newydd ffocws cymunedol sy'n rhoi cyfleoedd i bobl leol gael mynediad at gyfleusterau yn ogystal â sicrhau bod lleoedd ysgol ar gael."[CH1]

Ychwanegodd y Cynghorydd Merry; "Yn amrywiad arloesol ar yr ysgol gynradd draddodiadol, bydd Ysgol Gynradd Groes-wen yn cyflwyno cyfleoedd newydd a chyffrous drwy gyflwyno'r model iaith ddeuol sy'n ceisio cynyddu addysg cyfrwng Cymraeg mewn ffordd strategol, gan gefnogi dyheadau Caerdydd i dyfu'r Gymraeg a nodir yn ein strategaeth ddwyieithog. Y tu ôl i'r llenni, mae corff Llywodraethu Dros Dro'r ysgol newydd a'r pennaeth a benodwyd yn ddiweddar, Richard Carbis, yn gweithio'n agos i sefydlu gweledigaeth gyffrous ar gyfer dyfodol yr ysgol, gan sicrhau mai plant a phobl ifanc sy'n cael yr addysg orau bosibl."

Meddai Richard Carbis, Darpar Bennaeth:  "Mae'n hyfryd dechrau taith Ysgol Groes-wen wrth galon cymuned a fydd yn tyfu gyda'n gilydd wrth i ni ddatblygu dwyieithrwydd yng nghanol dosbarth newydd yng Nghaerdydd."

Bydd ceisiadau ar gyfer derbyn i ysgolion cynradd Caerdydd, gan gynnwys Ysgol Gynradd Groes-wen Primary School, yn agor ym mis Tachwedd 2022 ar gyfer mynediad i'r dosbarth derbyn a mis Ionawr 2023 ar gyfer y lleoedd Meithrin. Bydd yr ysgol yn derbyn ei disgyblion cyntaf ym mis Medi 2023.   Bydd disgyblion ym Mlwyddyn ysgol 1 a 2 hefyd yn cael cyfle i wneud cais am le i'r ysgol o fis Ebrill 2023 i ddechrau o fis Medi 2023.

Mae Plasdŵr, sy'n ddatblygiad yng ngogleddorllewin y ddinas, yn cael ei hadeiladu fel rhan o Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Caerdydd, sy'n nodi'r seilwaith sydd ei angen i hwyluso a chynnal twf y ddinas hyd at 2026. Mae'r cynllun meistr ar gyfer Plasdŵr yn cynnwys tair ysgol gynradd newydd arall ac un ysgol uwchradd, i'w cyflwyno wrth i'r datblygiad gael ei ffurfio dros y blynyddoedd nesaf.

I gyd, bydd hyd at 7,000 o gartrefi yn cael eu codi ar y safle sy'n ffinio gyda Radur, Y Tyllgoed, Pentrebaen a Sain Ffagan ynghyd â siopau, caffis, bwytai . Bydd tua 40% o Blasdŵr yn fannau gwyrdd, gan gynnwys coetir treftadaeth a reolir, parciau ac ardaloedd chwarae.

Meddai Wayne Rees, Cyfarwyddwr Prosiect Plasdŵr:  "Mae'r seremoni hon yn nodi misoedd o waith caled ac yn bwriadu torri tir ar yr ysgol gynradd gyntaf ym Mhlasdŵr. Mae hon yn garreg filltir arwyddocaol i Blasdŵr, ac yn un rydyn ni wedi bod yn edrych ymlaen at ei chyflawni.  Bydd Ysgol Gynradd Ysgol Gynradd Groes-wen yn cynnig i blant sy'n byw yma ym Mhlasdŵr, yn ogystal â'i chymunedau cyfagos, fynediad i addysg o ansawdd uchel daith gerdded neu feicio fer o'u cartref. Rydym yn edrych ymlaen at ei gweld yn gyflawn ac yn croesawu'r disgyblion cyntaf drwy ei drysau.

Mae'r ysgol yn cael ei hadeiladu gan brif ddatblygwr Plasdŵr, Redrow, o dan gytundeb Adran 106, ac mae'n ychwanegol at yr ysgolion newydd a'r rhai sy'n cael eu hehangu sy'n cael eu cyflawni gan Gyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru dan ei raglen Band B Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu sydd werth £284m.

I gael mwy o wybodaeth am ddatblygiad ehangach Plasdŵr, ewch iwww.plasdwr.co.uk.