Back
Mae cyflogwyr o bob rhan o ddinas Caerdydd a thu hwnt wedi cynnig geiriau o anogaeth a chyngor i ddosbarth 2023

14/7/2023
 
Mae cyflogwyr o bob rhan o ddinas Caerdydd a thu hwnt wedi cynnig geiriau o anogaeth a chyngor i ddosbarth 2023, wrth iddynt agosáu at eu diwrnodau canlyniadau arholiadau Safon Uwch a TGAU ym mis Awst.

Wedi'i ddwyn ynghyd gan Addewid Caerdydd, mae arweinwyr y diwydiant o amrywiaeth o sectorau gan gynnwys adeiladu, peirianneg, iechyd a'r celfyddydau, wedi ysgrifennu negeseuon o gefnogaeth i bobl ifanc a fydd yn penderfynu ar eu camau nesaf, gyda'r nod y bydd eu profiadau yn ysbrydoli, yn tawelu meddwl ac yn agor eu llygaid i'r ystod o gyfleoedd sydd ar gael iddynt, boed hynny mewn addysg, cyflogaeth, hyfforddiant a gwirfoddoli.


Beth ddwedon nhw?

 

Terry Collier,Rheolwr Rhaglen Brentisiaethau yn Celsa Manufacturing

Cyn-ddisgybl yn Ysgol Gynradd y Teulu Sanctaidd ac Ysgol Uwchradd Bishop Hannon

 

A close-up of a logoDescription automatically generated with medium confidence

"Rydych chi'n dod i ddiwedd y blynyddoedd ysgol, ac rwy'n cofio hynny fel cyfnod brawychus a chyffrous i mi a'r holl fyfyrwyr. Fodd bynnag, rhaid i chi gofio eich bod yn unigryw, yn ddyfeisgar ac yn unigolyn a fydd yn gwneud ei ffordd drwy fywyd, gan adeiladu ar y wybodaeth a'r sgiliau rydych eisoes wedi'u hennill trwy eich astudiaethau ysgol. Byddwch yn garedig i chi eich hun (ac i bobl eraill wrth gwrs!).

Rwyf wedi bod yn gweithio mewn rolau Addysg ers tua 20 mlynedd a gadewch i mi dawelu eich meddwl bod cyflogwyr yn chwilio am bobl fel chi!

"P'un a ydych wedi sefyll eich arholiadau ai peidio, bydd cyflogaeth ar gael i chi. Mae rhai cwmnïau'n recriwtio unigolion yn ôl eu hagwedd at ddysgu sgiliau newydd, rhai ar sail cymwysterau. Pa un bynnag yw eich amgylchiadau, peidiwch â rhoi'r gorau iddi.

"Mae peirianneg yn ffynnu ledled de Cymru ac ar hyn o bryd rwy'n gweithio gyda mwy na 50 o brentisiaid. Mae prentisiaethau yn allweddol i bobl ifanc sy'n dysgu set sgiliau newydd. Rwyf hefyd yn gwybod am lawer o gwmnïau eraill sy'n defnyddio prentisiaethau i ddatblygu pobl fel chi. Felly disgleiriwch yn eich cyfweliad.

"Rhywfaint o gyngor wrth gyrraedd Cyfweliad, byddwch wedi'ch paratoi. Ymchwiliwch i'r cwmnïau rydych chi'n ymgeisio amdanynt hefyd. Dewch i ddeall beth maen nhw'n ei wneud, efallai eu gwerthoedd, ac a yw eu gwerthoedd yn cyfateb i'ch rhai chi? Ewch i mewn wedi'ch paratoi, ni waeth eich cefndir, mae'n ymwneud ag edrych ymlaen a rhagori.

"Dewch o hyd i swydd rydych chi'n ei mwynhau ac ni fydd yn rhaid i chi weithio diwrnod yn eich bywyd." (M Twain / Confucius)

Byddwch chi'n iawn!"

 

 

Michelle Perez,Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr Iolo 

Cyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd 

A picture containing human face, person, clothing, portraitDescription automatically generatedA red circle with white textDescription automatically generated

"Fel cwmni theatr sy'n cynhyrchu sy'n creu sioeau theatr a gweithgareddau diwylliannol i blant, rydym yn ymwybodol iawn o ba mor anodd mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod i bobl ifanc.

Rydym yn cael ein hysbrydoli'n barhaus gan ba mor wydn yw pobl ifanc. Waeth beth fo'ch canlyniadau, cofiwch fod cymaint o opsiynau ar gael i chi, canolbwyntiwch ar y pethau rydych chi'n dda yn eu gwneud a'r pethau rydych chi'n eu mwynhau.

"Credwch ynoch chi'ch hun a bydd popeth yn dod i'w le, dymunwn feddwl tawel a llaw gyson i chi i gyd i ddod o hyd i'ch llwybr. Pob lwc!"

 

Adrian Jones, Pennaeth Cerddoriaeth Fyw, Ministry of Life Education CBC

A person with sunglasses on his headDescription automatically generated with medium confidenceA white text on a black backgroundDescription automatically generated with low confidence

"Rydych chi wedi cyrraedd y pwynt hwnnw lle mae llawer o'ch cwmpas yn poeni am ganlyniadau arholiadau a'r hyn y sydd i ddod yn y dyfodol. Rydych chi wedi cyrraedd mor bell â hyn ac wedi goroesi profiad addysg llawn amhariadau, cynnwrf ac ansicrwydd oherwydd y pandemig. Nid yn unig hynny ond lle mae myfyrwyr eraill yn y gorffennol wedi derbyn graddau a aseswyd gan yr ysgol, bu rhaid i chi sefyll arholiadau. Mae hyn ynddo'i hun yn dangos cryfder mawr o gymeriad a gwydnwch.

Waeth beth fydd unrhyw ganlyniadau a gewch, y rhinweddau hyn fydd eich cyflawniadau mwyaf a hyd yn oed os nad ydych efallai'n dilyn y llwybr yr oeddech yn ei ddisgwyl, bydd cyfleoedd ar gael i chi ddatblygu bob amser.

"Peidiwch byth ag anghofio rhoi amser i'r pethau rydych chi'n hoffi eu gwneud, hyd yn oed os yw yn eich amser rhydd. Cofiwch gael hwyl yn ogystal â gweithio tuag at eich nodau. Cadwch eich breuddwydion a'ch brwdfrydedd yn fyw, gweithiwch yn gyson tuag atynt a pheidiwch â gadael i neb ddweud wrthych am roi'r gorau i freuddwydio!

P'un a ydych chi'n mynd i fyd gwaith neu addysg bellach, cofiwch: mae popeth rydych chi'n ei brofi yn wers, ac yn amlach na pheidio, mae gan fywyd ffordd ryfedd o ddangos i ni fod y pethau rydyn ni'n eu hystyried yn amherthnasol ar y pryd yn amhrisiadwy yn nes ymlaen. Yn y modd hwn, rydyn ni'n gwneud bywyd i ni'n hunain sy'n llawn profiadau a dysgu fel y byddwn ni, ymhen amser, yn dod yn bobl fedrus sy'n mynd ymlaen i ysbrydoli eraill.

Gan ddymuno pob llwyddiant i chi! "

 

 

Ryan Davies,Technolegydd Pensaernïol yn Rio Architects

Hen Ysgol - Ysgol Glantaf

A picture containing screenshot, graphics, font, graphic designDescription automatically generated

"I ddosbarth 2023, efallai eich bod yn teimlo'n llawn cyffro, neu efallai eich bod yn bryderus am eich canlyniadau. Mae'n haws dweud na gwneud, fodd bynnag - ceisiwch beidio â phoeni, rydych chi wedi gweithio'n galed, yn enwedig o ystyried straen ychwanegol y ddwy flynedd ddiwethaf. Cofleidiwch y canlyniadau a dderbyniwch, a byddwch yn falch ohonynt, waeth beth fo'r canlyniad.

"Mae sawl llwybr i lwyddiant, a bydd eich taith mor unigol i chi ag y mae i unrhyw un arall - peidiwch â gadael i gymhariaeth ddwyn eich llawenydd - edrychwch ar yr holl opsiynau sydd ar gael i chi a darganfod beth sy'n gweddu orau i'ch diddordebau a'ch cryfderau. Dydy graddau yn unig ddim yn gallu dweud wrth gyflogwr na phrifysgol beth sy'n eich gwneud chi'n unigryw, yn amlach na pheidio - pa werth fel person rydych chi'n dod i dîm fydd hyn.

"Cofiwch, mae addysg yn daith gydol oes, hyd yn oed os nad ydych chi'n siŵr am eich cynlluniau - rhowch gyfle i'ch hun archwilio pynciau, hobïau a phrofiadau newydd a chofleidio eich diffygion a'r holl gamgymeriadau rydych chi'n eu gwneud ar hyd y ffordd.

Waeth beth fydd eich canlyniadau - cofiwch mai dim ond newydd ddechrau mae eich taith."

 

Tîm Adnoddau Pobl,Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 

A close-up of a logoDescription automatically generated with medium confidence

 

"Wrth i chi ddod i ddiwedd eich arholiadau, a'ch bod yn teimlo ymdeimlad o ryddhad eich bod wedi gwneud popeth y gallwch, mae'n siŵr y byddwch yn poeni neu'n bryderus am eich canlyniadau a beth mae hynny'n ei olygu i'ch dyfodol a'ch dewisiadau. Cymerwch eiliad i fod yn falch ohonoch chi'ch hun a'ch cyflawniadau, oherwydd ni waeth beth yw'r canlyniad, mae cyfleoedd ar gael, yn aros i gael eu harchwilio ac rydym yn fwy na pharod i helpu. Mae'r GIG yn darparu cyfoeth o gyfleoedd waeth beth yw eich sgiliau neu eich galluoedd. Dylech ddeall bod bywyd yn llawn troadau, a fydd yn eich cael yn ailystyried eich llwybr a gall rhai ddod ag ymyl arian annisgwyl.

"Mae'n bwysig cofio nad oes angen i'ch gyrfa gyfan fod wedi'i chynllunio o'ch blaen, mae angen i chi fod yn barod i wthio eich ffiniau a chymryd naid ffydd i'r anhysbys. Dim ond pan fyddwch chi'n gwneud hyn y byddwch chi'n ffynnu ac yn adeiladu gyrfa y gallwch chi fod yn falch ohoni.

"Byddwch yn eofn, cymerwch y cam cyntaf hwnnw a gadewch i lwyddiant fod yn rhywbeth sy'n cael ei wireddu'n gyson dros amser yn hytrach na'i gyflawni mewn un penderfyniad neu ganlyniad."

 

 

Keith Jones,ICE Wales Cymru

Cyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Cantonian.

A person in a suit and tieDescription automatically generated with medium confidenceA picture containing graphics, logo, font, screenshotDescription automatically generated

"Bet ham ddod yn beiriannydd sifil? Mae'r proffesiwn peirianneg sifil yn cwmpasu sbectrwm eang o swyddi, arbenigeddau a gyrfaoedd sy'n rhychwantu pob diwydiant. Mae ystod eang o sectorau yn bennaf yn y sector seilwaith. Mae peirianwyr sifil yn cynllunio, dylunio, adeiladu, rheoli, cynnal a chadw ac yn y pen draw dymchwel neu ddatgomisiynu seilwaith cymdeithas. O ffyrdd i adeiladau, twneli i stadia, llwybrau troed i systemau draenio. Rheilffyrdd, systemau dŵr, pontydd, argaeau - holl hanfod ein cymdeithas sy'n ein galluogi i fyw a ffynnu. Mae cyfleoedd ar gael i fyfyrwyr ymgymryd ag astudiaethau academaidd, o Lefel 3 (BTEC Lefel 3) hyd at BSc, BEng i gyrsiau Meistr. Byddai'r rhain mewn colegau a phrifysgolion ledled Cymru a'r DU. Yn ogystal, mae prentisiaethau ar gael gydag ethos 'gwaith a dysgu'."

 

 

Georgios Kyvetos, Peiriannydd Sifil Cynorthwyol yn WSP        

A picture containing logo, font, symbol, graphicsDescription automatically generatedA person taking a selfieDescription automatically generated

"Annwyl Ddosbarth 2023, byddwch yn falch o'ch ymdrech a'ch amser rydych chi wedi'i neilltuo i astudio ar gyfer eich arholiadau! P'un a yw'r canlyniadau yn rhai yr oeddech chi'n eu disgwyl ai peidio, nid yw'r daith yn dod i ben yma. Byddwch yn sicr y bydd y sgiliau rydych chi wedi'u datblygu dros y broses hir hon a'r wybodaeth rydych chi wedi'i chasglu yn aros gyda chi ac yn eich helpu i esblygu ymhellach i'r person rydych chi am fod.

"Nid yw graddau'n adrodd y stori lawn, ni ellir dibynnu ar y naill na'r llall i benderfynu dyfodol rhywun yn unig. Mae gan bawb eu llwybr eu hunain i'w ddilyn, ac yno mae llawer o lwybrau i addysg uwch neu yrfa ddewisol. Wrth i chi symud ymlaen i greu eich llwybr eich hun o'ch blaen, boed hynny drwy'r brifysgol neu'r gwaith, cofiwch gadw ffydd ynoch chi'ch hun a'ch potensial. Efallai na fydd pethau'n aml yn esblygu'r ffordd yr ydym yn eu disgwyl, ond y ffordd rydym yn llywio ein hunain o amgylch yr heriau hyn sy'n ein galluogi i dyfu ac esblygu. Rwy'n gwybod y gall pob un ohonoch oresgyn unrhyw her a allai ddod atoch chi.

"Fe wnaethoch chi hynny gyda tharfu Covid. Mewn amodau digynsail fe lwyddoch i ddyfalbarhau a dal ati gyda'ch addysg. Mae hynny'n gyflawniad gwych ac yn rhywbeth i fod yn falch ohono! Cadwch yr ysbryd hwnnw a daliwch ati i ysgrifennu eich stori eich hun!"


Kaya Vandermeer,Prentis Cydlynydd Marchnata yn Arup

A person with long curly hair taking a selfieDescription automatically generated with medium confidenceA red letter on a black backgroundDescription automatically generated with medium confidence

 

"Doeddwn i byth yn gwybod beth oeddwn i eisiau ei wneud wrth 'dyfu' a doeddwn i ddim yn ystyried prentisiaeth wrth i'm hysgol wthio mynd i'r brifysgol fel yr unig opsiwn. I rai pobl mae'r brifysgol yn wych, ond i mi, roeddwn i eisiau mynd i mewn i waith. Ar ôl gorffen yn yr ysgol yn 2016, dechreuais weithio ym maes lletygarwch ac yn y pen draw symudais i weithio mewn canolfannau galw am ychydig flynyddoedd, ond doeddwn i byth yn fodlon iawn.
"Des i yn hoff iawn o faes marchnata digidol trwy'r gwaith yr oedd fy rhieni yn ei wneud i hyrwyddo eu busnes eu hunain a phenderfynais mai dyna rwyf am ei ddilyn. Roedd yr anhysbys yn frawychus ond mae'n un o'r penderfyniadau gorau rwyf wedi'i wneud.
"Fe ddes i ar draws prentisiaethau Arup, gwneud cais, cyfweliad, cael y swydd (iee!), a dechrau ym mis Medi 2021.Ymlaen i 2023 ac rwyf wedi cwblhau fy nghymhwyster Marchnata Digidol Lefel 3, wedi cael dyrchafiad mewn gwaith a byddaf yn dechrau fy Lefel 4 yn fuan - i gyd wrth gael hwyl, cwrdd â phobl newydd, ennill profiad ymarferol gan arbenigwyr yn eu maes ac ennill cyflog wrth ddysgu.
"Yr hyn rwy'n ceisio ei ddweud yw nad oes rhaid i chi ddilyn y llwybr safonol y mae cymdeithas yn ei ddisgwyl gennych chi, byddwch yn eofn, byddwch chi eich hun a mynd am beth bynnag yw eich nodau. Does dim ots os nad ydych chi'n gwybod yn union beth rydych chi am ei wneud, yn y pen draw bydd popeth yn dod i'w le."

 

Ryan Hokins, Uwch Gynllunydd Trafnidiaeth yn Arup

Cyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Cathays.

A red letter on a black backgroundDescription automatically generated with medium confidenceA person in a suit and tieDescription automatically generated with medium confidence

 

"Diar, mae rhaid eich bod wedi bod drwy ychydig o flynyddoedd rhyfedd yn ystod y pandemig, yn astudio o gartref, ac yna'n cael eich lansio i arholiadau - ond rwy'n siŵr bod hyn wedi eich dysgu chi a'ch cyfoedion i fod y genhedlaeth fwyaf gwydn ac addasadwy!

"Beth yw fy stori i? Gorffennais i'r ysgol a gwneud yn dda. Symudais ymlaen i astudio fy arholiadau Safon Uwch ac yna es i i'r brifysgol. Fodd bynnag, dysgais yn fuan nad oedd y brifysgol i mi. Fel un sydd ychydig yn fewnblyg, roeddwn i'n gweld bod y newid enfawr yn rhy frawychus. Felly, ar ôl ymweliad cyflym ag ymgynghorydd gyrfa, cefais wybod am fy mhrentisiaeth, ac mae hynny wedi llunio'r 15+ mlynedd nesaf i mi.

Trwy'r brentisiaeth, dysgais fy "masnach" fel Cynllunydd Trafnidiaeth, gan astudio Peirianneg Sifil yn rhan-amser ac wedi fy amgylchynu gan rwydwaith cymorth gwych o gydweithwyr a ffrindiau (cefais fy nhalu i astudio hyd yn oed).

"Nawr, rwy'n cael gweithio ochr yn ochr â rhai o'r bobl mwyaf clyfar a aeth i rai o'r prifysgolion mwyaf mawreddog, ac rydym yn cydweithio ar brosiectau anhygoel. Mae hyn yn profi bod llawer o lwybrau i gyrraedd yr un lle, ac nid oes rhaid i'ch canlyniadau bennu eich llwybr gyrfa terfynol. Trwy fy ngwaith, rwyf wedi cael y cyfle i helpu i ddylunio arenâu, gorsafoedd trenau, a systemau trafnidiaeth cyfan. Rwyf wedi gweithio yn Sydney, Efrog Newydd, Dubai, ac ym mhobman yn y canol. "

 

 

Jemma Hunt, Swyddog Dysgu a Datblygu Staff yn ACT.

A close up of a logoDescription automatically generated with low confidence

"Gadael yr ysgol uwchradd yw'r cam cyntaf y byddwch chi'n ei gymryd i fod yn oedolyn. Mae eich bywyd hyd yn hyn wedi arwain at y pwynt hwn o benderfynu beth fyddwch chi'n ei wneud am weddill eich oes. Neu o leiaf mae'n teimlo felly. Ond mewn gwirionedd, bydd y penderfyniadau a wnewch nawr yn effeithio ar yr hyn sy'n digwydd yn eich dyfodol, ond dim ond fel rhan o'r daith. Nid ydych chi ar groesffordd gyda ffyrdd syth braf, bydd eich llwybr, fel pob un ohonom, yn llawn troadau di-ri ar hyd y ffordd... Neu hyd yn oed fel fy un i, ewch yn ôl cyn symud ymlaen.

Beth bynnag sydd gan eich dyfodol, cofleidiwch bob profiad gyda'r llawenydd a'r penderfyniad sydd wedi dod â chi mor bell â hyn. Dewch o hyd i falans rhwng ysgol, gwaith a bywyd mewn mesurau cyfartal a chofiwch fod yn hapus ym mha beth bynnag a wnewch."

 

Sheila Hendrickson-Brown Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC)

PSG

 

Llongyfarchiadau!   Byddwch yn falch o'r hyn rydych chi wedi'i gyflawni yn yr ysgol gan mai hwn yw'r cam cyntaf tuag at gamau nesaf eich bywyd.  Es i i'r ysgol yng Nghaerdydd - wnes i 'Lefel A' ond doedd gen i ddim syniad beth oeddwn i eisiau ei wneud nesaf.  Es i ddim i'r Brifysgol gan nad oeddwn yn credu bod y Brifysgol yn lle i bobl fel fi.   Yr un peth wnes i ei gymryd gan wersi gyrfaoedd yr ysgol oedd fy mod i'n fwy addas i weithio mewn swyddfa na gweithio tu allan - ac roedden nhw'n iawn.  Cymerais rolau gwahanol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, i gyd yn gweithio gyda phobl sef yr hyn rwy'n ei fwynhau, a gwelais fod gen i ystod o sgiliau meddal a oedd â gwerth yn y farchnad gyflogaeth.   Cymerais radd yn y gyfraith pan oeddwn yn fy ugeiniau hwyr ac roeddwn eisoes wedi dechrau fy nheulu - a graddiais gydag anrhydedd, gradd gyntaf, oherwydd darganfyddais rywbeth a oedd o ddiddordeb mawr i mi, ac rwyf wedi mynd ymlaen i fod yn Brif Swyddog Gweithredol sefydliadau cymdeithasol lleol.  Felly peidiwch â bod ofn os na chawsoch chi'r graddau roeddech chi eu heisiau, neu os nad ydych chi'n gwybod yn iawn beth rydych chi am ei wneud.   Dechreuwch drwy wneud rhywbeth sy'n cyd-fynd â'r pethau rydych chi'n eu mwynhau, a byddwch chi'n synnu eich hun gyda'r hyn rydych chi'n ei wybod, beth sydd gennych i'w gynnig, a ble y gall y rhain fynd â chi.

 

 

Gall Pobl Ifanc hefyd ddod o hyd i lu o wybodaeth ar wefan 'Beth Nesaf? CaerdyddCartref - Beth Nesaf (whatsnextcardiff.co.uk)

 

Wedi'i hanelu at bobl 16-24 oed, mae'r llwyfan yn siop un stop sy'n cynnwys gwybodaeth am addysg, cyflogaeth, hyfforddiant a chyfleoedd eraill yng Nghaerdydd i gyd mewn un lle sy'n ei gwneud hi'n gyflymach ac yn haws i bobl ifanc gael gwybod am yr opsiynau sydd ar gael iddynt wrth ystyried eu dyfodol. Mae'r llwyfan hefyd yn cynnwys gwybodaeth am yr ystod o lwybrau sydd ar gael i bobl ifanc sy'n awyddus i fynd i yrfaoedd y mae galw amdanynt o fewn ystod o sectorau blaenoriaeth yn y ddinas.

Mae'r llwyfan wedi'i ddatblygu gan Addewid Caerdydd, sef menter y Cyngor i ddwyn ynghyd ysectorau cyhoeddus a phreifat yn ogystal â'r trydydd sector i weithio mewn partneriaeth ag ysgolion a darparwyr addysg i gysylltu plant a phobl ifanc ag amrywiaeth eang o gyfleoedd sydd ar gael ymmydgwaith.

Mae Addewid Caerdydd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i roi gwybodaeth i bobl ifanc am gyfleoedd mewn sectorau sy'n tyfu a'r sgiliau a'r cymwysterau y bydd eu hangen ar gyfer y rolau hyn yn y dyfodol.

Gallwch hefyd weld cyfres o negeseuon fideo yma:

Rhys Bebb - Screen Alliance WalesDosbarth 2023 - Negeseuon Cyflogwyr - Screen Alliance Wales - YouTube

Max, Prentis, Galliford & TryDosbarth 2023 - Negeseuon Cyflogwr - Galliford Try - Eng - YouTube

Max, Prentis, Galliford Try - Cymraeg -Dosbarth 2023 - Negeseuon Cyflogwr - Cymraeg - YouTube

Jamie, Ministry of Life Education -https://www.youtube.com/watch?v=DmJpKlaWSW4&nodwedd =youtu.be

Sabrina - Ministry of Life Education

Dosbarth 2023 - MOL - negeseuon - YouTube