Back
Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol

21.09.23
Mae adroddiad blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd wedi amlinellu rhai o lwyddiannau allweddol staff, partneriaid a gofalwyr yn y ddinas dros y 12 mis diwethaf.

Mae'r adroddiad hefyd wedi tynnu sylw at her barhaus y galw cynyddol am wasanaethau a chynnydd amlwg yng nghymhlethdod y materion sy'n wynebu pobl sydd angen help a chefnogaeth gan y gwasanaeth.

Er gwaethaf yr heriau, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at nifer o gyflawniadau sylweddol y gwasanaethau plant ac oedolion, gan gynnwys:

Gwasanaethau Plant

 • 4,623 o achosion wedi’u cau, ac maent yn parhau ar gau (ym mis Mawrth 2023)
 • 93 o blant oedd yn derbyn gofal yn symud i leoliad byw'n annibynnol
 • Cytunwyd ar y Strategaeth ar gyfer 2023-26
 • Cydnabod gwelliannau mawr i'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid
 • Ymgorffori Canolfan Ymyriadau

Gwasanaethau Oedolion

 • Cwblhau 6,879 o gynlluniau cymorth a gofal a 2,831 o adolygiadau
 • Cynhaliwyd 1,247 o ddigwyddiadau i helpu pobl hŷn i gadw'n heini a chysylltu â'u cymuned gyda 13,459 o gyfranogwyr
 • Lansiwyd Dinas Gofal i roi gwybodaeth a chyngor i ofalwyr di-dâl
 • Sefydlu cynllun byw â chymorth iechyd meddwl newydd fel cam i lawr o ofal preswyl
 • Rhoddwyd gofal i 45 o bobl bob wythnos ar gyfartaledd a ryddhawyd o’r ysbyty
 • Arfer gorau mewn gofal dementia wedi'i wreiddio trwy adolygiadau cartref cyfan

Gwasanaethau Cymdeithasol

 • 97,116 o brydau bwyd wedi’u dosbarthu gan Pryd ar Glud trwy gydol y flwyddyn
 • Mae 753 o bobl wedi cofrestru gydag Academi Gofalwyr Caerdydd ers mis Hydref 2021, a helpwyd 135 o ofalwyr newydd i gael swydd yn 2022-23

Wrth sôn am yr adroddiad, dywedodd y Cynghorydd Ash Lister, yr Aelod Cabinet dros faterion Gwasanaethau Cymdeithasol, sy'n ymwneud â'r Gwasanaethau Plant: "Gwnaed cynnydd da yn y flwyddyn o ran cyflawni ein Strategaeth Gwasanaethau Plant - Ceisio Rhagoriaeth. Rydym wedi parhau i ymweld â gwasanaethau rheng flaen drwy gydol y flwyddyn, sydd wedi rhoi cipolwg i ni ar eu gwaith o ddydd i ddydd, yr heriau sy'n eu hwynebu a'r llwyddiannau y maent yn eu cyflawni. Rydym yn ddiolchgar iawn i'n holl staff a phartneriaid sy'n gweithio'n ddiflino i gefnogi'r bobl a'r teuluoedd sy'n derbyn ein gwasanaethau."

Ychwanegodd y Cynghorydd Norma Mackie, yr Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am Wasanaethau Oedolion: "Rwy'n falch o'r hyn a gyflawnwyd eleni drwy ein Strategaeth Heneiddio'n Dda a'n gwaith i ddod yn Ddinas sy'n Dda i Bobl Hŷn. Ni ellid bod wedi cyflawni hyn heb waith caled ein staff a chefnogaeth ein partneriaid, gwirfoddolwyr, y trydydd sector a darparwyr gofal, gan gynnwys gofalwyr di-dâl. Mae'r adroddiad yn dyst i'w holl waith caled."

“Mae llawer i'w wneud o hyd a byddwn yn parhau i weithio gyda'n gilydd i ddarparu'r arweinyddiaeth sydd ei angen i gefnogi ein gwasanaethau gofal cymdeithasol.”

Trafodwyd yr adroddiad yng nghyfarfod pwyllgor Cabinet y Cyngor heddiw. Mae’r adroddiad llawn i’w weld yma nawr.