Back
Canmol Ysgol Gynradd Rhiwbeina am ei hymrwymiad i ragoriaeth mewn addysg gan Estyn

5/12/2023

Mewn arolygiad diweddar a gynhaliwyd gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, cafodd Ysgol Gynradd Rhiwbeina yng Nghaerdydd ei chydnabod am ei hymrwymiad i ragoriaeth mewn addysg a'i hamgylchedd dysgu bywiog.

Canfu arolygwyr fod ymrwymiad yr ysgol i ddarparu addysg o ansawdd uchel yn amlwg drwy gydol yr asesiad gydag uchafbwyntiau cadarnhaol yn cynnwys:

  • Cynnydd Academaidd: Mae staff yr ysgol yn meithrin amgylchedd dysgu bywiog lle mae bron pob disgybl yn gwneud cynnydd cryf o'u mannau cychwyn unigol. 
  • Arloesi Cwricwlwm: Mae athrawon yn cael eu canmol am gynllunio cwricwlwm cyffrous sy'n ymgorffori safbwyntiau myfyrwyr ac sy'n defnyddio'r gymuned leol yn effeithiol. 
  • Treftadaeth a Diwylliant Cymru: Mae'r ysgol yn darparu cyfleoedd buddiol i ddisgyblion ddysgu am dreftadaeth a diwylliant Cymru.
  • Arweinyddiaeth a Llywodraethu: Mae arweinwyr ysgolion yn sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion diwygio cenedlaethol, ac mae'r Pennaeth yn monitro cynnydd ac addysgu disgyblion yn ddiwyd.  
  • Rhagoriaeth Addysgu: Mae'r addysgu ar draws yr ysgol yn gryf ar y cyfan, gyda datblygiad proffesiynol priodol ar gyfer staff. 
  • Llywodraethu a Rheoli Cyllideb: Mae llywodraethwyr yn gweithio'n agos gyda'r Pennaeth i reoli cyllideb yr ysgol yn effeithiol, gan sicrhau adnoddau priodol ar gyfer dysgu ac addysgu.

Cymeradwyodd arolygwyr ddefnydd yr ysgol o ddrama a dulliau creadigol a ganfuwyd ganddynt i wella sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol.    Mae Estyn wedi cydnabod hyn fel maes arfer gorau ac wedi gwahodd yr ysgol i baratoi astudiaeth achos, i'w defnyddio fel adnodd ar wefan Estyn. 

Cafwyd arolygiad cadarnhaol cyffredinol, amlinellodd yr adroddiad dri argymhelliad allweddol ar gyfer gwella a fydd yn cael sylw yng nghynllun gweithredu'r ysgol.   Mae'r rhain yn cynnwys: 

  • Cynllunio Strategol: Gwella cynllunio strategol i gynnwys yr holl randdeiliaid a gwella ansawdd y dysgu a'r addysgu ymhellach. 
  • Dysgu Proffesiynol: Gwella cyfleoedd dysgu proffesiynol i sicrhau cydweithrediad staff a rhannu arferion gorau.
  • Sgiliau'r Gymraeg: Gwella Cymraeg llafar disgyblion i gryfhau hyfedredd iaith. 

Gan fyfyrio ar yr adroddiad, dywedodd y Pennaeth, Carol Harry:  "Mae ein hymagwedd ysgol 'Gyda'n gilydd mae pawb yn cyflawni mwy' yn cael ei adlewyrchu'n dda iawn drwy gydol yr adroddiad. Mae sylwadau Estyn yn dyst i frwdfrydedd y disgyblion dros ddysgu ac ymrwymiad yr holl staff, yn staff addysgu a chymorth, i roi'r dechrau gorau posibl i'n disgyblion ar eu taith ddysgu.   Hefyd, i ymrwymiad llywodraethwyr, rhieni a'r gymuned leol, am eu cefnogaeth a'r cyfleoedd a ddarperir i wella pob agwedd ar ddysgu ein disgyblion.

"Gyda'n gilydd rydym yn cyflawni ein gweledigaeth i ddarparu amgylchedd dysgu diogel, hapus ac ysbrydoledig, gan rymuso pob dysgwr i gaffael y sgiliau a'r wybodaeth ar gyfer dysgu yn y dyfodol mewn byd sy'n newid yn gyflym."

Dywedodd Mathew Sutton, Cadeirydd Llywodraethwyr yr ysgol: "Mae'r adroddiad arolwg hwn yn gadarnhaol iawn ac yn adlewyrchu gwaith caled athrawon a disgyblion Ysgol Gynradd Rhiwbeina.   

"Mae'r ysgol wedi cael ei chanmol ar draws y sbectrwm a gofynnwyd iddi rannu astudiaeth achos ar ei dull creadigol rhagorol o ddysgu disgyblion gydag ysgolion eraill. Gall yr ysgol fod yn falch iawn o'r adroddiad."

Dywedodd y Cynghorydd Sarah Merry, Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau:  "Mae'r adroddiad diweddar hwn gan Estyn yn tynnu sylw at rywfaint o'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud yn Ysgol Gynradd Rhiwbeina ac yn tynnu sylw at ymrwymiad staff a llywodraethwyr i ddarparu addysg o safon ragorol i ddysgwyr. 

"Mae'n braf clywed am y cwricwlwm cyffrous sydd wedi'i gynllunio gan athrawon sy'n ystyried barn disgyblion ac sy'n defnyddio cyfleoedd sydd ar gael yn y gymuned leol.   Mae drama a dulliau creadigol eraill yn cael eu defnyddio'n glir gan yr ysgol mewn ffordd effeithiol i ddod â hanes a meysydd eraill y cwricwlwm yn fyw ac mae Estyn wedi'u canmol fel enghraifft o arfer gorau. 

"Llongyfarchiadau i'r Pennaeth, staff a chymuned ehangach yr ysgol, bydd yr ysgol nawr yn cael ei chefnogi i fynd i'r afael ag argymhellion Estyn." 

Adeg yr arolygiad, roedd gan Ysgol Gynradd Rhiwbeina 683 o fyfyrwyr ar y gofrestr. Mae 2.1% o'r disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, ac mae 2.8% wedi'u nodi fel rhai ag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae Estyn wedi mabwysiadu dull newydd o arolygu mewn ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion ledled Cymru.    Ni fydd adroddiadau arolygu bellach yn cynnwys graddau crynodol (e.e. 'Rhagorol', 'Da' neu 'Digonol') a byddan nhw bellach yn canolbwyntio ar ba mor dda mae darparwyr yn helpu plentyn i ddysgu.

Mae'r ymagwedd newydd yn cyd-fynd â phersonoli'r cwricwlwm newydd i Gymru gydag arolygiadau'n cynnwys mwy o drafodaethau wyneb yn wyneb, gan roi llai o bwyslais ar ddata cyflawniad.  

Mae Estyn o'r farn y bydd y dull arolygu newydd yn ei gwneud yn haws i ddarparwyr gael mewnwelediadau ystyrlon a fydd yn eu helpu i wella heb fod y sylw ar ddyfarniad.