Datganiadau Diweddaraf

Image
Gellid defnyddio tir a leolir yn Ffordd Tŷ Glas yn Llanisien i alluogi gweledigaeth strategol ar gyfer ysgol uwchradd gymunedol prif ffrwd ac ar gyfer darpariaeth ysgol arbennig, os bydd cynigion i brynu'r safle yn cael eu datblygu.
Image
Mae mwy na 200 o aelodau o'r cyhoedd wedi cael dweud eu dweud ar gynigion ar gyfer adeilad newydd Ysgol Uwchradd Willows yn ystod ymgysylltiad cyhoeddus chwe wythnos a oedd yn gofyn am farn rhieni, disgyblion, rhanddeiliaid a'r gymuned leol.
Image
Fel y rhan fwyaf o awdurdodau lleol yng Nghymru, mae Cyngor Caerdydd yn parhau i wynebu heriau digynsail yn sgil COVID-19. Mae wedi effeithio'n arbennig ar Ofal Cymdeithasol, wrth i'r galw am wasanaethau gynyddu, gyda phrinder staff allweddol yn y gweit
Image
Mae mwy o wybodaeth am y gwaith o ddatblygu'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol (PChRh) wedi’i datgelu.
Image
Mae cael Arena Dan Do newydd gyda lle i 15,000 o bobl yng Nglanfa'r Iwerydd wedi cymryd cam arall ymlaen heddiw, a hynny ar ôl cwblhau'r Achos Busnes Llawn ac adroddiad i Gabinet Cyngor Caerdydd i benodi’r cynigydd llwyddiannus sef consortiwm Live Nation
Image
Does dim rhaid dweud i’r amgylchedd busnes fod yn gythryblus a dweud y lleiaf dros y 18 mis diwethaf, gyda COVID a BREXIT yn effeithio ar fusnesau mewn cymaint o ffyrdd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: trigolion yn chwarae rhan allweddol wrth helpu i lunio dyfodol Caerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; trefniadau cau ar y gweill...
Image
Oherwydd digwyddiadau â thocynnau a gynhelir ar Bentir Alexandra, bydd safle'r Morglawdd ar gau i bobl heb docynnau o gylchfan Porth Teigr i’r rhan o’r Morglawdd sydd agosaf at Benarth
Image
Cafodd Sherifa Actie, 27 oed o Beauchamp Street, Caerdydd, Orchymyn i dalu £300 a Rhyddhad Amodol am 12 mis yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Mawrth diwethaf (Medi 7) am dipio nifer fawr o fagiau du yn anghyfreithlon mewn lôn gefn yn agos i'w heiddo.
Image
Croesawu gwladolion Afghanistan i Gaerdydd a Chymru gan Arweinydd y Ddinas; Taith Sero Carbon yn dod i Gaerdydd; Fandaliaeth sylweddol i Barc Bute dros nos; Gwaith ehangu ar fin cychwyn ar Feicffordd 1 Caerdydd yn Nheras Cathays; Straeon ysbrydoledig...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: croesawu gwladolion Afghanistan i Gaerdydd a Chymru gan Arweinydd y Ddinas; Taith Sero Carbon yn dod i Gaerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd...
Image
Mae teuluoedd Afghanistan, oedd yn gorfod gadael eu cartrefi wrth iddyn nhw ffoi o'r Taliban pan gwympodd eu llywodraeth, wedi cael eu croesawu i Gymru a Chaerdydd gan arweinydd Cyngor Caerdydd.
Image
Ar ddydd Gwener, 17 Medi, bydd y Daith Sero Carbon, sy'n teithio o amgylch y DU, yn cyrraedd Caerdydd. Nod y daith yw rhannu'r neges sero-net gyda'r gymuned fusnes. Bydd yn dod i ben yn Glasgow erbyn COP 26 ym mis Tachwedd.
Image
Rydym wedi derbyn adroddiad y bore yma am ddifrod troseddol sylweddol ym Mharc Bute, man sydd mor agos at ein calonnau.
Image
Bydd gwaith i ymestyn beicffordd allweddol yng Nghaerdydd, a fydd yn rhedeg o Cathays i Ysbyty'r Waun, yn dechrau ddydd Llun, 13 Medi.
Image
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn rhan o adran Addysg y Cyngor. Mae'r tîm yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed i helpu eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol trwy amrywiaeth o gyfleoedd. Yn ystod y pandemig, mae'r staff wedi parhau i...