Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion uwchradd ym mis Medi 2022 yn agor heddiw (dydd Llun 27, Medi) ac anogir teuluoedd i ‘roi pum’ dewis ysgol i ni, er mwyn cynyddu eu siawns o gael lle mewn ysgol o'u dewis.
Image
Mae'r cnwd diweddaraf o gogyddion Caerdydd wedi cynnal digwyddiad ddaeth â dŵr i'r dannedd, penllanw rhaglen newydd gan y Cyngor, 'Rysáit am Oes... Darparu'r Cynhwysion ar gyfer Llwyddiant'.
Image
Cytundeb ar ail-osod cladin i Fflatiau Lydstep; Dechrau'r gwelliannau i Argae Parc y Rhath; App Cymorth i Mewn i Waith; WOW! Rhaglen cerdded i'r ysgol Caerdydd wedi'i chyflwyno i nifer o ysgolion; Llwyddiant i Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol Caerdydd...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: dechrau'r gwelliannau i Argae Parc y Rhath; app cymorth i Mewn i Waith; WOW! Rhaglen cerdded i'r ysgol Caerdydd; Llwyddiant i Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol Caerdydd; nifer achosion...
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cadarnhau ei ymrwymiad i gyflawni gwaith ail-osod gorchudd cladin i dri o flociau fflatiau uchel yr awdurdod, y tynnwyd eu cladin gwreiddiol yn dilyn trychineb Grenfell.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gyfreithiol gyfrifol am gynnal a chadw Argae Parc y Rhath, sy'n eiddo cyhoeddus, ac mae angen archwiliadau rheolaidd dan Ddeddf Cronfeydd Dŵr (1975).
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer gwaith ar Argae Parc y Rhath, cyn i'r gwaith gwella ddechrau yn hydref 2021.
Image
Mae app newydd i gefnogi pobl sy’n chwilio am waith a'r rhai sydd am newid gyrfa yng Nghaerdydd i gael gafael ar wybodaeth a chyngor amser real am wasanaethau cyflogadwyedd y Cyngor bellach ar gael i'w lawrlwytho.
Image
Mae nifer o blant ysgol Caerdydd yn teithio i'r ysgol mewn ffyrdd iachach a glanach fel rhan o raglen cerdded i'r ysgol y DU.
Image
Yr haf hwn, manteisiodd dros 1200 o blant a phobl ifanc ar Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (RhCGY) Caerdydd, sy'n golygu bod y niferoedd uchaf erioed wedi gallu mwynhau'r rhaglen gyffrous o ddarpariaeth chwaraeon ac addysgol, ochr yn ochr â phrydau maeth
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: lansio ymgyrch i gynyddu'n sylweddol nifer ac amrywiaeth y gofalwyr maeth yng Nghaerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a annog...
Image
Mae arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, wedi diolch i drigolion a ddaeth i ddangos eu cefnogaeth i Barc Bute ar ôl i filoedd o bunnoedd o ddifrod gael ei achosi gan fandaliaid.
Image
Mae barn trigolion Caerdydd, a gasglwyd mewn ymgynghoriad cyhoeddus, yn helpu i lywio sut y bydd prifddinas Cymru yn datblygu ac yn tyfu dros y 15 mlynedd nesaf.
Image
Mae 'Maethu Cymru', y rhwydwaith cenedlaethol newydd o 22 o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled y wlad, yn lansio ymgyrch heddiw sydd â'r nod o gael effaith genedlaethol sylweddol ar ddyfodol pobl ifanc.
Image
Cynigion i brynu tir yn Llanisien ar gyfer datblygiad addysg posibl yn y dyfodol; Y cyhoedd yn dweud eu dweud am ddyfodol Ysgol Uwchradd Willows; Pwysau ar Ofal Cymdeithasol ar hyn o bryd; Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau i gyflymu'r broses...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: penodi consortiwm yn Gynigydd Llwyddiannus ar gyfer Arena Dan Do newydd Caerdydd; cynigion i brynu tir yn Llanisien; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a B