Datganiadau Diweddaraf

Image
SuperTed, yr arwr anwes a grëwyd gan dîm animeiddio yng Nghaerdydd, oedd un o raglenni teledu mwyaf poblogaidd y 1980au ac mae'n parhau i swyno plant heddiw.
Image
Yn ddiweddar, dathlodd Caerdydd sy'n Dda i Blant, mewn partneriaeth â Plan UK, gyflawniadau rhyfeddol y bobl ifanc a wnaeth gais llwyddiannus am gyllid o dan gynllun gweithredu cymdeithasol Young Changemakers.
Image
Agorwyd Tŷ Bronwen yn swyddogol yr wythnos hon yn Ysgol Gynradd Lakeside. Pod lles newydd yw Tŷ Bronwen sydd wedi'i ddarparu gan yr elusen Bronwen's W;Sh.
Image
Disgwylir i Gyngor Caerdydd gryfhau ei ymrwymiad i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal drwy fabwysiadu'r Siarter Rhianta Corfforaethol Cenedlaethol sydd newydd ei datblygu.
Image
Ar ôl i gannoedd o bobl ifanc fwynhau chwe wythnos o weithgareddau, digwyddiadau a phrofiadau ledled y ddinas y llynedd, mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd unwaith eto yn trefnu 'DYDDiau Da o Haf', rhaglen sydd â'r nod o ddarparu gweithgareddau i bobl ifa
Image
Mewn cam sylweddol tuag at hyrwyddo teithio cynaliadwy a gwella iechyd y cyhoedd, mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) wedi cyhoeddi ei fod yn cydweithio ag academyddion blaenllaw ar raglen ymyrraeth teithio llesol arloesol. Nod y fenter yw annog cerdded
Image
Yn galw ar bob crëwr cynnwys ifanc yng Nghaerdydd! Mae tîm digidol Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn falch iawn o gyhoeddi cyfle unigryw i bobl ifanc 11-17 oed gymryd rhan mewn gwersyll haf digidol am yr ail flwyddyn yn olynol.
Image
Mae Addewid Caerdydd wedi cyrraedd rownd derfynol Sefydliad Sector Cyhoeddus y Flwyddyn yn wythfed Gwobrau Symudedd Cymdeithasol blynyddol y DU (SOMOs).
Image
Fis Tachwedd diwethaf, cyhoeddwyd Caerdydd yn swyddogol yn Ddinas sy'n Dda i Blant UNICEF -y cyntaf o'i math yn y Deyrnas Unedig.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu ei fod yn wynebu diffyg o bron i £50m yn y gyllideb yn 2025/26.
Image
Mae artist ifanc o Ysgol y Wern yn Llanisien, wedi ennill cystadleuaeth gelf ledled Cymru, gan ddod â balchder i'r ysgol a'i chymuned.
Image
Mae Estyn, yr Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, wedi canfod bod Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd yn gymuned ddysgu ffyniannus lle mae disgyblion yn teimlo'n ddiogel a'u bod yn cael eu gwerthfawrogi.
Image
Mae Estyn, arolygiaeth addysg Cymru, wedi ymweld ag Ysgol Gynradd yr Holl Saint yr Eglwys yng Nghymru yn Llanedern yn ddiweddar ac mae ei hadroddiad yn cydnabod awyrgylch meithringar ac arweinyddiaeth effeithiol yr ysgol.
Image
Yn ystod ymweliad diweddar gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, mae Ysgol Gynradd Lakeside wedi cael ei chanmol am greu amgylchedd dysgu diogel, hapus a meithringar.
Image
Mae Ysgol Gynradd Pentyrch wedi dathlu cwblhau gwaith adeiladu a oedd yn cynnwys ehangu adeilad presennol yr ysgol ac agor ei darpariaeth feithrin gyntaf erioed.
Image
Cynhaliwyd digwyddiad gwobrwyo a dathlu i gydnabod y cyflawniadau a wnaed drwy raglen profiad gwaith ‘Gwobr Beth Nesaf?', sy'n ceisio ailgyflwyno profiad gwaith i ddisgyblion mewn chweched dosbarth ledled Caerdydd.