Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi addo ei gefnogaeth i'r ymgyrch 'Mae Fy Mhethau i'n Bwysig', menter sy'n helpu i sicrhau bod plant a phobl ifanc mewn gofal yn cael eu trin â pharch ac urddas pan fyddan nhw'n symud cartref.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno dwy fenter arloesol gyda'r nod o fuddsoddi ym mhobl ifanc y ddinas a'u helpu i osgoi diwylliant gangiau, troseddau a thrais.
Image
Mae gweithwyr ieuenctid o bob rhan o'r ddinas wedi rhannu eu straeon i gyd-fynd ag Wythnos Gwaith Ieuenctid eleni yng Nghymru (23 - 30 Mehefin 2023), sy'n gyfle i arddangos a dathlu effaith ac amrywiaeth gwaith ieuenctid, gyda'r nod o hyrwyddo dealltwria
Image
Gall Cyngor Caerdydd gyhoeddi bod y contract i gyflawni'r gwaith galluogi sy'n gysylltiedig â datblygu llety newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Willows wedi'i ddyfarnu i Morgan Sindall Construction.
Image
Mae Ysgol Uwchradd Llanisien yn cymryd agwedd ysgol gyfan tuag at gynaliadwyedd a lleihau gwastraff, drwy agor siop prom mewn ymgais i fynd i'r afael â diwylliant taflu.
Image
Bydd Gwasanaeth Coffa i Fabanod am 11.30am ddydd Sul 25 Mehefin yng Nghapel y Wenallt ym Mynwent Draenen Pen-y-graig.
Image
Bydd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru'r Santes Fair yn cynnal perfformiad cyntaf ffilm o gerdd a ysgrifennwyd ac a berfformir gan ddisgyblion o Bwyllgor Llywio'r Ysgol Noddfa.
Image
Bydd ystod eang o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal dros y misoedd nesaf i helpu pobl ifanc i benderfynu ar eu camau nesaf yn dilyn diwrnodau canlyniadau arholiadau Safon Uwch a TGAU ym mis Awst.
Image
Mae'r ardal chwarae yn Heol Llanisien Fach wedi ailagor yn swyddogol i'r cyhoedd yn dilyn gwaith adnewyddu helaeth.
Image
Amlygwyd ymrwymiad Caerdydd i ddarparu'r gofal a'r cymorth gorau i blant y ddinas sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n gadael gofal, mewn adroddiad a gyhoeddwyd gan Bwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol y Cyngor.
Image
Mae un o ysgolion Catholig mwyaf Caerdydd wedi cael ei ganmol gan arolygwyr am ei "chymuned ofalgar a meithringar" ac am geisio "cyfoethogi bywydau disgyblion trwy ffydd a gofal, cefnogaeth ac arweiniad o ansawdd uchel dros ben".
Image
Mae Gerddi Cogan, man gwyrdd bach yng nghanol cymuned Cathays, wedi ailagor yn swyddogol i'r cyhoedd yn dilyn gwelliannau mawr.
Image
I ddathlu gofalwyr maeth ymroddgar Caerdydd ac i nodi dechrau'r Pythefnos Gofal Maeth, bydd dau o adeiladau mwyaf eiconig y ddinas yn disgleirio ym mis Mai.
Image
Mae murlun enfawr o brifathrawes ddu gyntaf Cymru wedi cael ei ddadorchuddio'n swyddogol heddiw, Ddydd Mawrth 9 Mai.
Image
Wyth mlynedd ar ôl i adroddiad gan Estyn ganfod bod angen gwelliant sylweddol ar ysgol gynradd yng Nghaerdydd a bod safonau addysgu'n annigonol, mae arolygwyr wedi barnu ei bod wedi gwneud cynnydd cryf iawn mewn sawl maes.
Image
Mae arolygwyr wedi disgrifio Ysgol Gynradd Coed Glas yn Llanisien fel ysgol hynod ofalgar a chynhwysol lle mae pob disgybl yn cael ei annog i lwyddo ym mhob agwedd ar ddysgu.