Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae cyfran Caerdydd o Gronfa Ffyniant Gyffredin (CFfG) y Llywodraeth - a gynlluniwyd i ddisodli'r cyllid a ddarparwyd yn flaenorol gan yr UE - wedi cael ei wario er budd cannoedd o bobl a phrosiectau ledled y ddinas.
Image
Bydd un o ddigwyddiadau chwaraeon moduro dan do mwyaf poblogaidd Prydain yn rhuo’n ôl i Gaerdydd ddydd Sadwrn, Medi 2, pan fydd FM British Speedway Grand Prix yn dod â rhai o feicwyr gorau’r byd i Stadiwm Principality.
Image
Mae disgwyl i filoedd o redwyr droedio ar hyd strydoedd y brifddinas Ddydd Sul, 3 Medi, gydag atgyfodi ras 10k poblogaidd Caerdydd.
Image
Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan gyfres ddiweddar y Lludw ac eisiau rhoi cynnig ar griced - neu’n syml ailddarganfod eich cariad at ein chwaraeon haf cenedlaethol - yna mae gan Gyngor Caerdydd newyddion cyffrous i chi.
Image
Bum milltir yn unig oddi ar arfordir Caerdydd, ceir hafan naturiol sydd wedi bod â chysylltiad dynol ers dros 2,000 o flynyddoedd.
Image
Mae ailagor cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien wedi cael ei groesawu gan Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas.
Image
Mae gwyliau haf hir yr ysgol wedi cyrraedd ac i rieni plant ifanc, mae hyn fel arfer yn golygu gweithio'n galed i sicrhau eu bod yn gallu chwarae'n hapus ac yn ddiogel.
Image
Mae cerflun sy'n dathlu tri o 'Dorwyr Cod y Byd Rygbi' Caerdydd wedi cael ei ddadorchuddio ym Mae Caerdydd heddiw. Hwn yw'r cerflun cyntaf erioed yng Nghymru i gynnwys dynion du wedi'u henwi heb fod yn rhai ffuglen.
Image
Bydd dwy sesiwn ‘galw heibio' cymunedol yn cael eu cynnal yr wythnos nesaf, yn cynnig cyfle i drigolion lleol weld a rhoi sylwadau ar gynlluniau i uwchraddio Canolfan Hamdden Pentwyn.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Adroddiad Lles blynyddol – hunanasesiad cynhwysfawr o ba mor dda y mae'n darparu gwasanaethau ac yn bodloni amcanion a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2022-25.
Image
Mae cynllun tennis poblogaidd sydd wedi rhoi hwb i nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn y gamp ym maestref y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd ar fin cael ei gyflwyno mewn chwe pharc arall ar draws y ddinas.
Image
Mae cynlluniau i uwchraddio Canolfan Hamdden Pentwyn Caerdydd wedi’u cytuno gan Gyngor Caerdydd.
Image
Gallai cynllun tennis poblogaidd sydd wedi rhoi hwb i nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn y gamp ym maestref Mynydd Bychan Caerdydd, ac a fyddai'n arwain at fuddsoddi cryn dipyn o arian mewn cyrtiau tennis lleol
Image
Mae cynlluniau i uwchraddio Canolfan Hamdden Pentwyn Caerdydd wedi eu datgelu gan Gyngor Caerdydd.
Image
Mae cynlluniau i godi cerflun ym Mae Caerdydd o dri o 'Dorwyr Cod y Byd Rygbi' yng Nghymru wedi cael eu cymeradwyo.
Image
Mae canolfan ddiweddaraf y ddinas yn paratoi i agor ar ôl gwaith adnewyddu llyfrgell mawr gael ei gwblhau yng ngogledd Caerdydd.