Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: y cyngor i arwain y ffordd mewn ymgyrch i gyflawni Caerdydd carbon niwtral erbyn 2030; Caerdydd yn ymestyn record fel y lle gyda'r rhan fwyaf o fannau safon y Faner Werdd yng Nghymru...
Image
Mae rhwydweithiau symudol yn cael eu gwella yng Nghaerdydd gan roi hwb i gyflymder, perfformiad a chwmpas. Mae siawns fach y gallai'r uwchraddiadau hyn achosi ymyrraeth i signalau teledu a dderbynnir drwy'r awyr fel Freeview, BT, TalkTalk a YouView.
Image
Mae cynllun rhannu ceir mawr wedi dod gam yn nes wedi i Gyngor Caerdydd gytuno i chwilio am bartner swyddogol i redeg clwb ceir newydd ym mhrifddinas Cymru.
Image
Heddiw, rydym yn lansio dau ymgynghoriad drafft sy’n ceisio cefnogi gweledigaeth Caerdydd ar gyfer tyfu a meithrin defnydd o’r Gymraeg yn y ddinas.
Image
Mae'r Strategaeth Un Blaned - sy'n nodi cynlluniau Cyngor Caerdydd i ddarparu awdurdod lleol carbon niwtral erbyn 2030 - wedi'i chyhoeddi a’i chymeradwyo gan Gabinet Cyngor Caerdydd.
Image
Bydd baneri'n cwhwfan uwchben parciau a mannau gwyrdd Caerdydd yn dilyn cyhoeddiad heddiw gan Cadwch Gymru'n Daclus.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwahodd trigolion i ddweud eu dweud am greu coedwig drefol Caerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; Ymgynghoriad cyhoeddus nawr ar...
Image
Heddiw, mae Ysgol Gynradd Greenway yn Nhredelerch wedi cynnal seremoni plannu coeden i nodi Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi yn 2022.
Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus sy'n gwahodd aelodau o'r cyhoedd i ddweud eu dweud ar gynigion i gynyddu'r ddarpariaeth yng Nghaerdydd, ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) bellach ar agor.
Image
Gwahoddir trigolion Caerdydd i gwblhau arolwg Coed Caerdydd i rannu eu barn ar greu coedwig drefol ar draws y ddinas.
Image
Mae cynlluniau ar waith i adfywio dau o adeiladau treftadaeth gorau Bae Caerdydd, sydd wedi bod yn wag ers 20 mlynedd.
Image
Cam nesaf cynigion Ysgol Uwchradd Cathays; Cynlluniau i ehangu ac ad-drefnu darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY); Datgelu cynlluniau i hybu cyfleoedd addysg Gymraeg ledled Caerdydd; Gweithio Tuag at Ddinas sy'n Dda i Bobl..
Image
Bydd argymhellion i ddatblygu cynlluniau ar gyfer Ysgol Uwchradd Cathays newydd yn cael eu cyflwyno i Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod ar ddiwedd y mis.
Image
Mae cynlluniau sylweddol i ehangu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag ADY, Anghenion Dysgu Cymhleth (ADC) ac anghenion iechyd a lles wedi'u datgelu gan Gyngor Caerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu strategaeth 10 mlynedd i gynyddu nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ysgolion Caerdydd.
Image
Gall Caerdydd gymryd cam tuag at fod y ddinas gyntaf sy’n dda i bobl hŷn yng Nghymru yr wythnos nesaf wrth i'r awdurdod ystyried ymuno â rhwydwaith byd-eang o gymunedau sy'n dda i bobl hŷn.