Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma’r newyddion diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cwmpasu: nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd; y cyfanswm ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg; a chwestiynau cyffredin am y Pentref Chwaraeon arfaethedig.
Image
Mae'r ddogfen Cwestiynau Cyffredin hon wedi'i pharatoi i ymateb i ymholiadau diweddar. Bydd y ddogfen yn cael ei diweddaru wrth i fwy o gwestiynau gael eu gofyn er mwyn sicrhau cysondeb o ran ymateb a thryloywder wrth i'r prosiect fynd yn ei flaen.
Image
Delweddau CGI newydd sbon yn datgelu cynlluniau ar gyfer y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol wrth i'r Cais Cynllunio gael ei gyflwyno; Datganiad gan Gyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac Ymddiriedolaeth GIG...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Caerdydd a Bro Morgannwg yn ymateb i'r Argyfwng Gofal Cenedlaethol; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod...
Image
Mae'r delweddau diweddaraf a gynhyrchwyd gan gyfrifiadur (CGI) wedi'u rhyddhau er mwyn dangos sut mae cynlluniau ar gyfer y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol newydd ym Mae Caerdydd yn mynd rhagddynt ac mae cais wedi ei gyflwyno i'w gymeradwyo ar gyfer y...
Image
Caerdydd a Bro Morgannwg yn ymateb i'r Argyfwng Gofal Cenedlaethol Beth sy'n digwydd a sut y gallwch chi helpu
Image
Y Diwrnod Gwirfoddoli Rhyngwladol hwn, dydd Sul 5 Rhagfyr, mae Ynys Echni yn dathlu eu lleoliad blwyddyn cyntaf gyda gwirfoddolwr newydd ar yr ynys anghysbell, bum milltir oddi ar arfordir Caerdydd.
Image
Mae tocyn bws newydd am £1 i gymell teithio ar fws y tu allan i’r oriau brig yn dod i Gaerdydd yn y cyfnod cyn y Nadolig.
Image
Mae rhaglen hyfforddi arloesol sy'n galluogi athrawon ac arweinwyr ysgolion i addysgu, llywio a delio â hiliaeth mewn ysgolion yn well, wedi'i lansio yng Nghaerdydd heddiw.
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa Eciwmenaidd y Nadolig yn rhiwir drwy fideogast byw yng Nghapel y Wenallt yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ar ddydd Sul, 5 Rhagfyr, am 2pm.
Image
Mae ail gam yr ymgynghoriad cyhoeddus ar Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd Caerdydd yn dechrau heddiw, a fydd yn gofyn i drigolion am eu barn ar amrywiaeth o opsiynau o ran twf tai a swyddi ar gyfer y ddinas hyd at 2036.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Canopi Gwyrdd y Frenhines yn cyhoeddi Caerdydd fel Dinas Hyrwyddo; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Yn ystod yr Wythnos Genedlaethol Coed hon (27 Tachwedd tan 5 Rhagfyr), bydd Caerdydd yn dathlu ennill statws Dinas Hyrwyddo dan gynllun mawreddog Canopi Gwyrdd y Frenhines.
Image
Diwrnod ym Mywyd Gwirfoddolwr; Yr Eglwys Norwyaidd yn dathlu Gŵyl Goleuni a Chyfeillgarwch; Cyngor Caerdydd yn pleidleisio i ddatgan argyfwng natur ledled y ddinas; Creu Caerdydd fwy diogel; Mwy o ysgolion yng Nghaerdydd yn ymuno ag ymgyrch Hawliau Plant
Image
Dyma'r diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gweithredu yn erbyn ymddygiad gwrthgymdeithasol; datgan argyfwng natur; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd...wel
Image
Yn y cyfnod cyn Diwrnod Rhyngwladol Gwirfoddolwyr ddydd Sul 5 Rhagfyr, mae Parc Bute yn dathlu ei wirfoddolwyr, sydd wedi bod yn brysur yn gweithio'n galed i wneud parc canol dinas Caerdydd yn fwy diogel a glanach i drigolion ac ymwelwyr.