Back
Y newyddion gennym ni - 17/07/23

Image

14/07/23 - Ymgynghoriad Cymunedol Canolfan Hamdden Pentwyn

Bydd dwy sesiwn ‘galw heibio' cymunedol yn cael eu cynnal yr wythnos nesaf, yn cynnig cyfle i drigolion lleol weld a rhoi sylwadau ar gynlluniau i uwchraddio Canolfan Hamdden Pentwyn.

Darllenwch fwy yma

 

Image

14/07/23 - Mae 1.6 tunnell o bodiau coffi wedi cael eu hailgylchu yng Nghaerdydd ers mis Ebrill eleni

Mae 1.6 tunnell o bodiau coffi wedi cael eu hailgylchu o dros 2,600 o eiddo yng Nghaerdydd ers mis Ebrill eleni.

Darllenwch fwy yma

 

Image

14/07/23 - Fflyd o gerbydau ailgylchu newydd wedi'i chytuno i helpu i gynyddu cyfradd ailgylchu'r ddinas

Fflyd o gerbydau ailgylchu newydd wedi'i chytuno i helpu i gynyddu cyfradd ailgylchu'r ddinas

Darllenwch fwy yma

 

Image

14/07/23 - Gallai gwaith ar arena dan do newydd Caerdydd ddechrau erbyn diwedd eleni

Disgwylir i waith ar safle arena dan do newydd Caerdydd, â lle i 15,000 o bobl, ddechrau erbyn diwedd eleni.

Darllenwch fwy yma

 

Image

14/07/23 - Ysgol Rithwir a Phennaeth yr Ysgol Rithwir: Adroddiad yn amlygu cynnydd y cynllun peilot

Mae'r cynnydd a wnaed gan Ysgol Rithwir (YR) Caerdydd a Phennaeth yr Ysgol Rithwir (PYR) wedi'i gyflwyno mewn adroddiad i Bwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc y Cyngor.

Darllenwch fwy yma

 

Image

14/07/23 - Mae cyflogwyr o bob rhan o ddinas Caerdydd a thu hwnt wedi cynnig geiriau o anogaeth a chyngor i ddosbarth 2023

Mae cyflogwyr o bob rhan o ddinas Caerdydd a thu hwnt wedi cynnig geiriau o anogaeth a chyngor i ddosbarth 2023, wrth iddynt agosáu at eu diwrnodau canlyniadau arholiadau Safon Uwch a TGAU ym mis Awst.

Darllenwch fwy yma

 

Image

13/07/23 - Camau olaf at ddyfodol cynaliadwy i Neuadd Dewi Sant

Mae dyfodol cynaliadwy i Neuadd Dewi Sant gam yn nes gyda phenderfyniad a wnaed y dylai Cyngor Caerdydd ddiogelu'r lleoliad eiconig trwy fynd i brydles 45 mlynedd gyda'r Academy Music group (AMG).

Darllenwch fwy yma

 

Image

13/07/23 - Diweddariad ar Ddatblygiad y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

Mae cynlluniau i gyflymu'r gwaith o gwblhau'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol wedi cymryd cam ymlaen ar ôl i Gabinet Cyngor Caerdydd gyfarfod ar 13 Gorffennaf.

Darllenwch fwy yma

 

Image

13/07/23 - Dyddiau Da o Haf! Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn lansio rhaglen ddigwyddiadau 2023

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd wedi lansio Dyddiau Da o Haf, rhaglen weithgareddau a digwyddiadau ledled y ddinas wedi'i hanelu at bobl ifanc 11-25 oed.

Darllenwch fwy yma

 

Image

13/07/23 - Dadorchuddio Cerflun o Dorwyr Cod y Byd Rygbi

Bydd cerflun sy'n dathlu tri 'Thorrwr Cod y Byd Rygbi' chwedlonol o Gymru yn cael ei ddatgelu ym Mae Caerdydd yr wythnos nesaf.

Darllenwch fwy yma

 

Image

13/07/23 - Yr ysgol Saesneg gyntaf i berfformio yn Tafwyl

Mae caneuon Cymraeg traddodiadol yn atseinio o amgylch coridorau Ysgol Gynradd Parc Ninian yr wythnos hon, cyn perfformiad arbennig a fydd yn golygu mai nhw fydd yr ysgol Saesneg gyntaf i berfformio yn Tafwyl.

Darllenwch fwy yma

 

Image

12/07/23 - Peidiwch â cholli'ch pleidlais - anogir trigolion yng Nghaerdydd i wirio'u manylion cofrestru i bleidleisio

Mae trigolion Caerdydd yn cael eu hannog i wirio eu manylion cofrestru etholiadol er mwyn sicrhau bod ganddynt lais yn etholiadau'r dyfodol.

Darllenwch fwy yma

 

Image

12/07/23 - A yw eich sefydliad yn gymwys i gael cyllid o dan y Gronfa Codi'r Gwastad ddiweddaraf?

Mae cyllid o rhwng £10,000 a £250,000 ar gael ar gyfer prosiectau a fydd o fudd i gymunedau lleol ledled Caerdydd.

Darllenwch fwy yma

 

Image

12/07/23 - Mae Gwasanaeth Cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg yn newid, gyda lansiad ‘Addysg Gerdd Caerdydd a'r Fro'

Mae Gwasanaeth Cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg yn newid i 'Addysg Gerdd Caerdydd a'r Fro'. Mae'r gwasanaeth wedi cael ei adnewyddu, gydag edrychiad gwahanol, gan gynnwys logo a gwefan newydd, sy'n gwneud y gwasanaeth yn ehangach a haws ei ddefnyddio i ddisgyblion, rhieni ac ysgolion.

Darllenwch fwy yma

 

Image

12/07/23 - Ar yr ochr olau: Swyddogaeth goleuadau stryd newydd ar yr ap Cardiff Gov

Gall trigolion sydd wedi lawrlwytho'r ap Cardiff Gov ar eu dyfeisiau symudol nawr roi gwybod am broblemau goleuadau stryd yn y ddinas.

Darllenwch fwy yma

 

Image

11/07/23 - Cyngor yn ymrwymo i ymgynghoriad cyhoeddus wrth wneud penderfyniadau

Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi fersiwn ddrafft o'i Strategaeth Cyfranogiad newydd, a gobeithir y bydd yn annog mwy o bobl leol i gymryd rhan yn ei brosesau gwneud penderfyniadau.

Darllenwch fwy yma

 

Image

11/07/23 - Adroddiad newydd yn mesur 'lles' Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Adroddiad Lles blynyddol - hunanasesiad cynhwysfawr o ba mor dda y mae'n darparu gwasanaethau ac yn bodloni amcanion a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2022-25.

Darllenwch fwy yma

 

Image

11/07/23 - Mwy o Ysgolion Caerdydd yn derbyn Gwobrau Parchu Hawliau

Oeddech chi'n gwybod bod 111 o ysgolion Caerdydd ar eu taith i fod yn ysgolion sy'n Parchu Hawliau? Mae Gwobr Ysgolion sy'n Parchu Hawliau (GYPH) UNICEF yn cydnabod ysgolion sy'n arfer hawliau plant - yn creu man dysgu diogel sy'n ysbrydoli lle caiff plant eu parchu, lle caiff eu talentau eu meithrin a lle gallant ffynnu.

Darllenwch fwy yma

 

Image

11/07/23 - Cyllid newydd i gyflymu lleihau carbon Cyngor Caerdydd

Mae cronfa £300,000 i gefnogi taith Caerdydd tuag at fod yn garbon niwtral a helpu i ymgorffori ymwybyddiaeth o newid hinsawdd ymhellach mewn penderfyniadau a wneir gan Gyngor Caerdydd, wedi'i chyhoeddi.

Darllenwch fwy yma